Archiv rubriky: Kvantová fyzika

Minulé, paralelní a budoucí životy

Všechny své životy, minulé, budoucí i paralelní, žije člověk současně. Merkaba dovede mnohem více než materializovat pouze jeden život současně. Merkaba je velmi účinná a  dovede materializovat (promítat hmotu) v jednom čase do různých realit.

Jako hrubé přirovnání by mohlo posloužit televizní vysílání. Všechny programy vysílají současně a přesto váš televizor vybere jen ten jeden správný. Kdyby jste ke stejné anteně připojili další televizor, můžete na něm sledovat jiný program, nezávisle na tom co sledujete na prvním televizoru.

Podobně Merkaba ve stejném okamžiku materializuje život na různých vibračních rovinách, například 3D, 4D, 5D, astrální světy a světy na harmonických frekvencích 3D, 4D, 5D, pokud v těchto realitách žijete. Například k tomu, aby jste mohli mít sny, musí Merkaba pracovat na harmonické frekvenci našeho světa, ale zároveň si ve spánku držíte své fyzické tělo, a tak Merkaba současně musí pracovat i na základní frekvenci tohoto světa a vytvářet vám tělo.

Merkaba současně materializuje realitu paralelních životů a realitu linie minulost-budoucnost. Pro jednoduchost si představme, že záblesky Světla v Merkabě, jsou poskládány do sérií. Každá série záblesků, obsahuje vždy jeden okamžik z každé reality ve které se právě nacházíte. Tyto série jdou jedna za druhou (triliony za vteřinu) a vytváří zdání oddělených realit.

Každý záblesk je nasměrován k odpovídající osobnosti. Na příkladě na spodním obrázku, je záblesk ze života v minulosti vždy směrován k osobnosti žijící v minulosti” a záblesk z přítomnosti je směrován k osobnosti žijící v přítomnosti. Žádná z obou osobností nemá ponětí o tom, že žije ještě v jiném čase. Pouze Vyšší Já si je vědomé dvou životů. 

Zjednodušené schéma materializace reality v Merkabě, v tomto případě ve 3D se dvěma životy. Záblesky reality v Merkabě jsou nesmírně krátké a jednotlivé životy jsou navzájem promíchané, takže kauzalita mezi životy proudí všemi směry, z “minulosti” do “budoucnosti”  z “budoucnosti” do “minulosti”, mezi paralelními životy a mezi dimenzemi, neboť vše se prolíná a ovlivňuje.

Tímto způsobem se nesmírně urychlí sbírání zkušeností vaším Vyšším Já. To co by v lineárním čase trvalo statisíce let, lze prožít a pochopit během reálného času, který se rovná rozpětí jednoho života. Na úrovni Vyššího Já umožňuje mechanizmus fungování Merkaby pochopit jak postoje a činy v jednom životě ovlivňují postoje a události ve druhém životě, jak je vše svázáno dohromady do jednoho živého organizmu, do Života. 

Záznamy Akashické knihovny se neustále přepisují prožíváním událostí znovu a znovu, dokud nejsou jednotlivé lekce plně pochopeny. Proroctví jsou mnohdy výpovědí o minulém průchodu Života určitým letopočtem. To neznamená, že při opakovaném průchodu tím samým datem budou události stejné, to je velmi nepravděpodobné, ne-li nemožné.

Skutečné proroctví je informace o události, kterou si skupina duší naplánovala prožít a která je zapsána do Knihy Života.  Když se vám objeví situace z minulého života, která vás zatěžuje v současnosti, je možno toto trauma projít znovu, přepsat svoji minulost a tím následně změnit svoji současnost.

Je to možné proto, že vaše minulost se nestala v minulosti ale děje se právě teď, jen na jiném místě v prostoru událostí a v Merkabě se materializuje v jiném časovém okně než vaše současnost.

Postup je takový, že v srdci nashromáždíte co největší množství lásky k sobě, jaké jste schopni cítit a vyšlete impulz energie lásky spolu s přáním změny sami sobě do chvíle před svým kritickým rozhodnutím v “minulosti”.

Tím že vaše “minulé” já dostane impuls lásky spolu s příchutí varování z důsledků, většinou změní své rozhodnutí a zachová se jinak než v předchozím běhu polem času. Vaše Merkaba zařadí do svého programu pár okamžiků z minulosti a vytvoří vaše minulé já, které prožije zlomek svého minulého života. Prožijete jen to co jste si uvědomili, že chcete opravit.

Tímto způsobem lze udělat mnoho vnitřní práce. Ta není omezena jen na tuto realitu, lze opravit i situace v jiných světech, na jiných vibračních rovinách, pokud jste v nich inkarnováni. Život vám vždy podá ruku, když si přejete něco pochopit, nebo něco zahojit. Vědomý člověk je nesmírně mocný.

Zdroj: http://www.pravidlazivota.cz/pz13_minule.htm#pz13:47minule

Tachyonová energie

Tachyonová energie 

tachyon

Fyzika tachyonů

V kvantové fyzice se energie, která vyplňuje vesmír, nazývá „energie nulového bodu“. Energie nulového bodu nemá formu, je všudypřítomná a je rychlejší než světlo. Je nekonečně inteligentní a obsahuje všechno, co je potřeba pro vytváření dokonalé formy. Nemá žádný kmitočet, nerotuje, ani nevibruje. Nepodléhá gravitaci.
Tachyonová energie je všudypřítomná, neomezená a má veškerý potenciál pro vytváření dokonalých tvarů ve vesmíru. Nemá žádnou rotaci, vibraci ani kmitočet a nepodléhá gravitaci, tak jako energie nulového bodu. Rozdíl mezi tachyonovou energií a energií nulového bodu je v tom, že tachyonová energie má tvar. Můžeme použít jednoduchý příklad. Představme si nekonečně rozlehlý oceán, který obsahuje nekonečné množství kapek, ale stejně jako energie nulového bodu nemá tvar. Když z oceánu vezmete jednu kapku, bude stále obsahovat vše, co obsahuje oceán, ale nyní bude mít tvar. Stejně tak obsahuje i tachyonová energie všechno, co existuje v energii nulového bodu, ale má nyní tvar.
Zhuštění energie nulového bodu do tachyonové energie je počátkem energetického kontinua, které je bezprostředně zodpovědné za všechny tvary na této planetě. Následující krok v tomto energetickém kontinuu se dá nejlépe vysvětlit prostřednictvím poněkud zjednodušených fyzikálních pojmů.
Pro toto vysvětlení prozkoumáme jako příklad vzájemné působení tachyonové energie a částic z rodiny leptonů. První elementární částicí rodiny leptonů je pion. Pion existuje pod úrovní rychlosti světla a má přesnou, matematicky spočitatelnou oběžnou dráhu, kterou nazýváme „subtilní organizující energetické pole“, krátce SOEP (Subtle Organizing Energy Field – S.O.E.F). SOEP existují těsně pod úrovní rychlosti světla a jsou přímo zodpovědná za přeměnu tachyonové energie na frekvence, jež jsou nutné k tomu, aby vytvořily, zorganizovaly a udržely dokonalou formu. Všechny tvary se samozřejmě skládají z různých frekvencí. SOEP proměňují tachyonovou energii přesně v tu frekvenci, kterou daný tvar potřebuje. V tomto případě udržuje SOEP, jež zkoumáme, pion na jeho oběžné dráze. SOEP pionu, které se nachází těsně pod rychlostí světla, na sebe vzájemně působí s tachyonem, jenž je rychlejší než světlo. Poté, co SOEP přeměnilo tachyon na frekvenci pionu, se pion okamžitě přemění v mion. Nový mion má oběžnou dráhu desetkrát větší, než je oběžná dráha pionu. SOEP mionu se rovněž nachází těsně pod rychlostí světla. Jestliže nyní dojde k setkání SOEP mionu s tachyonem, oběžná dráha se opět zvětší a z mionu okamžitě vznikne elektron. Tento nový elektron má oběžnou dráhu dvě stě sedmkrát větší, než je oběžná dráha mionu. Tento neustálý proces kdy SOEP přeměňují tachyon na potřebné frekvence, zde samozřejmě nekončí, ale pokračuje celým energetickým kontinuem.
Pokračuje, až je nakonec dosaženo dokonalého tvaru – ať už se jedná o lidskou bytost nebo jakýkoliv jiný tvar, který známe. Tachyonová energie je spojující energií, která je zodpovědná za tvoření všech tvarů na planetě. Tachyonová energie má klíčovou funkci v proudu energie, který probíhá od nekonečné beztvarosti až k dokonalé formě. To je energetické kontinuum.
Jako všechny formy v našem vesmíru, který je pomalejší než světlo, nemohou ani SOEP dosáhnout rychlosti vyšší než je rychlost světla. To je velmi důležitý moment. Náš svět je světem tvarů a jediný způsob, jak se svět tvarů může spojit s beztvarou energií nulové bodu je prostřednictvím tachyonu.
Tachyonová energie v sobě zahrnuje veškerý potenciál k tomu, aby vytvořila v jakékoli individualizované formě života dokonalé energetické kontinuum. Všechno, co je například přítomno v lidském těle, existuje v dokonalé formě již v tachyonu. Výborný příklad nalezneme v království zvířat. Víme, že zvířata, která nebyla žádným způsobem ovlivněna lidmi, vedou naprosto zdravý život. Například délka života savců dosahuje až sedminásobku jejich období růstu. U lidí by to znamenalo sto čtyřicet let naprosto zdravého života. Ze čtyřiceti tisíc chronických a degenerativních nemocí, jež zná lidské lékařství, bylo u divoce žijících zvířat zaznamenáno jenom několik! Důvodem je, že divoká zvířata nemají onu schopnost blokovat své energetické kontinuum, a vytvářet tak nedostatek a nemoci. Příroda je evidentně skoro dokonalá a právě taková je i charakteristika tachyonové energie.
Energetické kontinuum je neustálým tokem energie plynoucím z neomezené energie nulového bodu, která se poté zhušťuje do své tachyonové formy rychlejší než světlo. Poté dochází k interakci tachyonu se SOEP, která jej přeměňují na specifické frekvence SOEP, tak vytváří energetický matrix, ze kterého jsou vytvářeny všechny fyzické formy. Energetické kontinuum zahrnuje jak nekonečnou, beztvarou expanzi, tak konečný zhuštěný tvar.
Pokud jsme jednou porozuměli, že toto energetické kontinuum existuje, a také jak funguje, můžeme pochopit i důsledek blokád v energetickém toku směrem dolů přes jeho různé úrovně.
Z pohledu holistické léčby je dokonalou léčbou taková, která propojuje léčbu na tělesné, emocionální a duševní i duchovní úrovni. Rozvíjíme se vzhůru po nepřerušené spirále od řádu a poté chaosu k vyšší úrovni řádu a skrze chaos a nemoci k ještě vyšší úrovni řádu. Chaos je odrazovým můstkem od jedné úrovně řádu k další vyšší úrovni řádu. Zažívá to každý, ať už si toho je vědom nebo ne. Každá nová úroveň řádu je novou úrovní zdraví.
Tachyonová energie je klíčem, jenž nás provede chaosem i zátěží našeho všedního života a vytváří nový životní řád a kvalitu.
TachyonizovanéTM nástroje nám významně pomáhají k tomu, abychom tímto procesem procházeli rychleji. Používání tachyonu nepředkládá pouze holistický model léčení, ale i proces, díky kterému se každý z nás může vydat směrem k naprostému zdraví a ke sjednocení se Vším, co je.

tachyon2

Obrázek ukazuje vzájemné evoluční působení mezi tachyonem „rychlejším než světlo“ a naším světem „pomalejším než světlo“. Tachyon se zde dostává do kontaktu se SOEP (Subtilní organizující energetické pole) pionu. SOEP přeměňuje tachyon na frekvence, jež jsou nutné k tomu, aby se pion mohl dále rozvíjet v mion, který má nyní SOEP desetkrát větší než je SOEP pionu. Když se mion dostane do styku s tachyonem, pak se přemění v elektron, jehož SOEP bude nyní dvě stě sedmkrát větší, než SOEP mionu. Toto je začátek energetického kontinua.

Energie nulového bodu 

Je beztvará – je přítomná všude ve vesmíru. < xml:namespace prefix = o />

Je rychlejší než je rychlost světlo.

Je neomezená, disponuje kompletním potenciálem vesmíru.

Tachyonová energie

Je rychlejší než rychlost světlo.

Je přítomná všude ve vesmíru.

Je neomezená, disponuje celým potenciálem, který je nutný k vytvoření dokonalé formy ve vesmíru.

Subtilní organizující energetická pole (SOEP)

Subtilní organizující energetická pole existují pod úrovní rychlosti světla.

Tachyonovou energii bezprostředně přeměňují ve specifické frekvence forem energie, které s nimi souvisejí.

Jsou energetickým pojidlem vesmíru.

V tomto příkladu SOEP přeměňují tachyon na tu frekvenci, jež je přesně potřebná pro optimální zdraví srdce.
Energie nulového bodu, která nemá formu a jež se pohybuje rychleji než světlo, se zhušťuje v tachyonové částice, které se ještě stále pohybují rychleji než světlo, ale nyní již mají tvar. Tachyony a SOEP na sebe bezprostředně vzájemně působí. SOEP přeměňují tachyonovou energii na veškeré různé frekvence vesmíru. Všechny formy ve vesmíru se skládají z frekvencí, které drží pohromadě prostřednictvím SOEP. SOEP se dostává energie bezprostředně od tachyonů, které jsou tvarem beztvaré energie nulového bodu, jež je přítomna všude ve vesmíru.

tachyon1

Tachyonová energie – nové paradigma celistvého zdraví

Celkové zdraví, harmonie a léčení těla, emocí, duševních a duchovních úrovní – to vše se zakládá na zdroji energie, který je pro naši existenci nezbytný. Proto léčení na kterékoliv úrovni velice závisí na napojení se na prvotní energii, která je zdrojem existence. Počínaje udržováním a omlazováním těla až po nejhlubší úrovně holistické léčby, to vše závisí na naší schopnosti napojit se na energetický zdroj, který nabíjí energií a vytváří formy veškeré hmotné existence, tak jak ji známe.
Abychom dokázali ocenit a skutečně pochopit principy léčení s tachyonem, pomůže nám krátce pohlédnout na teorie vibračního léčení holistické medicíny. Vibrační přístup obsahuje takové terapie, jako jsou orgonová terapie, terapie magnetickým polem, radionika, biorezonanční terapie, fotonová energie, homeopatie, léčebná práce s posvátnou geometrií, terapie s krystaly a barevná terapie, Bachova květová terapie, elixíry z drahokamů, zvuková terapie, využívání protiběžných elektrických cívek, práce s negativními iony nebo neutriny, kvarky nebo jinými částicemi a mnoha dalšími frekvencemi, které jsou ještě komplikovanější díky individualizovaným kmitočtům a pravotočivým nebo levotočivým, pozitivním, negativním nebo neutrálním rotacím.
Všechny tyto metody se zakládají na jednom společném principu. V energetickém kontinuu našich subtilních těl se mohou na jakékoli frekvenční úrovni projevit blokády. Tyto blokády potom způsobují zdravotní problémy.
Pokud se energie s určitými frekvencemi správně použijí, může to vést k vynikajícím výsledkům, za předpokladu, že člověk ví, jaké frekvence používá a jak dlouho. Všechny tyto metody však mají tři významné nevýhody, které jsou nevyhnutelné:
1. Působení energií s určitými frekvencemi tak, jak jsou využívány ve vibrační medicíně, je omezeno pásmovým rozpětím těchto frekvencí. Například fotonová energie bývá popisována jako balíčky světelné energie. Vědci tento koncept používají, aby se odvolali na aspekt světelných částic.
Fotony bývají vždy přidruženy k elektromagnetickému vlnění určité frekvence. Tato frekvence se nachází v pásmu mezi 4-65 mikrometry. V současnosti například existuje nástroj pracující s frekvenční energií, který emituje z infračerveného spektra fotonovou energii pouze o vlnové délce mezi 4-16 mikrometry. Je to malá elektromagnetická vlna z celkové frekvenční možnosti fotonové energie. Tato malá šířka frekvenčního pásma odpovídá frekvenci v energetickém těle. Kdyby existovala blokáda v této úzké frekvenční oblasti, objevil by se nedostatek energie mezi blokovanou úrovní a fyzickým tělem. Co když se však blokády nacházejí mezi 18 a 35 mikrometrem? Pak by použití této frekvence fotonové energie mohlo mít nepřímý vliv, ale určitě by systém této blokády nezbavilo ani by nedokázalo systém opětně integrovat do energetického kontinua. Zde vidíme, že jeden z největších nedostatků energetické medicíny spočívá v tom, že aby bylo možné použít správnou frekvenci pro léčení, je potřeba přesně vědět, v jakém vibračním pásmu se blokáda nachází.
2. Všechny jemnohmotné terapeutické metody s výjimkou tachyonu pracují pouze s jednou frekvencí nebo jedním pásmem frekvencí vyjmutým z celého frekvenčního spektra. Možnost obsáhnout celé frekvenční spektrum a veškeré informace nutné k očištění celého systému a znovu nastolit naprostou funkčnost našeho energetického kontinua prostřednictvím jedné frekvence se velmi zřídkakdy setkává s úspěchem, protože většina lidí může mít četné blokády v různých frekvenčních pásmech.
3. Energie o určité frekvenci mohou mít kromě toho také škodlivý vliv a to ze dvou hlavních důvodů: a) nadbytek jakékoliv frekvence může být potenciálně stejně škodlivý jako nedostatek energie, b) protože frekvence nemá inteligenci, je rozhodnutí o době jejího skutečného použití a také o druhu frekvence závislé na moudrosti, porozumění a vzdělání toho, kdo ji používá. Pro vysvětlení postačí jednoduchý příklad. Slunce je nádherným zdrojem fotonové energie. Pro zdraví je optimálních okolo 20-30 minut denně. Pokud se však téže kouli fotonové energie vystavíte na čtyři nebo pět hodin, upeče vás jako křupavou hranolku. Důvodem je, že tato fotonová energie – stejně jako všechny frekvence – nemá inteligenci a neví, kdy má začít a kdy přestat! Rozhodnutí, kdy se vzdálit z dosahu slunce, zůstává na samotném uživateli. Dalším příkladem je nadměrné užívání magnetické energie.
Je například známo, že magnety o určité frekvenci pracují se severním a jižním pólem, které mají opačné vlivy. Jižní pól aktivizuje. Když je ale používán příliš dlouho, může v systému dojít k hyperaktivitě a může být příčinou problémů. Například dr. Cousens, autor knih Celostní výživa a její duchovní rozměr (Spiritual Nutrition and the Rainbow Diet), Sevenfold Peace (Sedmeronásobný klid) a Conscious Eating (Vědomé stravování) a ředitel střediska Tree of Life Rejuvenation Center v Arizoně prostřednictvím klinického výzkumu demonstroval, že u některých lidí, kteří používali matrace s magnetickým polem, se zvýšil krevní tlak. Když jim bylo řečeno, aby matrace přestali používat, vysoký tlak naštěstí zase zmizel. Může se to stát proto, že magnety působí v určité frekvenci, ale nedisponují vlastní inteligencí, aby věděly, kdy mají přestat.
S tachyonovou energií je to úplně jinak. Tachyon není frekvence a není ani frekvenčním přístupem. Na úrovni, na které existuje – vyšší, než rychlost světla – neexistují frekvence, vibrace ani rotace. Působení tachyonové energie je regulováno vnitřní moudrostí SOEP. Pokud je tachyon použit v určité oblasti, SOEP promění to, co potřebuje a to tak, aby se tato oblast zase dostala do dokonalé rovnováhy a harmonie. Tachyon neléčí, nýbrž spíše zásobuje tělo nutnou energií potřebnou k tomu, aby si samo pomohlo.
Tyto jednoduché příklady byly vybrány proto, aby vám zprostředkovaly pohled na problémy, s nimiž se potýká medicína zaměřená na frekvenci, a také na smíšené výsledky, kterých se jejím prostřednictvím dosahuje. Použití tachyonové energie má jednu obrovskou přednost, protože redukuje možnost nežádoucích vedlejších účinků na nulu. Proto můžeme upřímně říci, že využití tachyonové energie je něčím naprosto jiným a nemůže být srovnáváno se žádnou formou energetické medicíny nebo zesilovači jemnohmotné energie.

Naplněný život jako supravodič

Tachyon je evidentním pojítkem mezi tím, co má tvar, a tím, co tvar nemá. Nabízí možnost otevřít tzv. exogate (bránu mezi tím, co má tvar, a tím, co je beztvaré) ke Všemu, co je.
Dalším jedinečným aspektem používání pouze zdrojové energie je, že se nemusíme zajímat o vedlejší účinky. Dokonce i když aplikujeme tolik energie, že určité části našeho organizmu zakusí velmi silný, velmi rychlý léčivý efekt a další části jím nebudou nějak zvlášť ovlivněny, nebude to problém. Tachyonová energie někdy způsobuje detoxikaci a takové hojivé efekty, že je člověk může na chvíli považovat za velice nepříjemné, ale výsledek nebude nikdy negativní. Užívání tachyonové energie také není spojené s dalším omezením. Nevyžaduje množství znalostí a zkušeností, které by byly nutné pro její správné použití, protože uzdravovací proces má stejně na starosti tělo samotné. Nepoužíváme tachyon násilně, abychom dosáhli konkrétních léčivých výsledků, ale raději necháváme tělo, aby se vyléčilo samo. Tachyonová energie je jednoduše přirozeným katalyzátorem pro tento samoléčivý proces.
Kdysi dávno se věda a duchovnost od sebe oddělily a každý směr následoval svou cestu ke zdroji veškeré existence. Tachyon je synergetickou energií, která vědeckou a duchovní cestu opět svádí do jednoho bodu. Rozvíjení našeho duchovního potenciálu, dosahování harmonie ve všech oblastech života, a stejně tak snaha udržet si dobré zdraví, to jsou naprosto přirozené cíle. Jejich dosažení bezprostředně závisí na tom, jak dobře dokáží naše subtilní organizující energetická pole proměnit tachyon na různé potřebné frekvence, které procházejí všemi úrovněmi jemnohmotného těla naší bytosti, aby se konečně dostaly do našeho fyzického těla. Nemusíme se měnit v něco, čím bychom doopravdy nebyli. Místo toho se můžeme stát „supravodičem“. Z vědeckého hlediska je supravodič takový materiál, který neklade žádný odpor toku energie. To, čeho se pokoušíme dosáhnout ve vztahu k optimálnímu zdraví, je vytvořit duchovní, duševní, emocionální a fyzické tělo, které se stane supravodičem – to znamená, že nebude klást odpor kosmické energii, jež do našeho života vstupuje prostřednictvím kontinua. Podíváme-li se na věc z duchovního hlediska, rozpoznáme, že jsme spolutvůrci svého zdraví. Náš duchovní potenciál se může rozvinout jen natolik, nakolik bráníme tomu, aby se v našem systému objevovaly blokády bránící volnému proudění energie. V životě jsme schopni dosáhnout dokonalého zdraví, a tím i vyšších úrovní radosti. Jako supravodiče směřujeme ke stavu optimálního zdraví a nejvyšší úrovně řádu prostřednictvím procesu řád – chaos – řád. To je to, co se děje, když začneme tachyonem očišťovat všechny blokády. Každá blokáda, kterou odstraníme, přidá další díl radosti, kterou nám přináší kosmická energie, jež skrze nás proudí. Můžeme to doslova cítit. Když to opakovaně prožíváme (a když nás tato božská energie neustále naplňuje radostí, klidem a spokojeností) začínáme chápat, že touto božskou energií jsme my samotní.
Jen my sami musíme v tomto životě činit rozhodnutí. Vybíráme si takový životní styl, takovou stravu, takovou cestu světem, jež nám pomáhají stát se supravodičem? Anebo si vybíráme, že budeme ignorovat přírodní a Boží zákony, a tím budeme ve svém životě vytvářet více chaosu, entropie a degenerace? Jak k takovéto volbě přistupujeme? Jedná se o vědomý výběr, anebo zde působí ještě i další činitele, které mají vliv na tento velmi kritický faktor – na zachování, nebo zničení života? Co určuje naše rozhodnutí stát se více nebo méně fungujícím supravodičem energetického kontinua? Odpověď najdeme v okamžiku pravdy.

Okamžik pravdy

V teorii chaosu a řádu existuje pojem, který se nazývá bifurkační bod. Je to bod, ve kterém dojde k obrovskému zlomu, okamžik pravdy, kdy tělo buď zkolabuje – to znamená onemocní, anebo se začne uzdravovat a pozvedne tělo směrem k vyšší úrovni řádu. V minulosti bylo to, na jakou cestu se tělo dá, vždy hádankou – vydá se směrem k řádu a zdraví anebo stráví velké množství času v chaosu a nemoci? Dnes jsme s průlomem tachyonové technologie našli cestu, jak ovlivnit směr, jímž se systém vydá. Tachyonová energie uvádí do rovnováhy a energetizuje SOEP, které systém řídí. V okamžiku pravdy, kdy je dosaženo bifurkačního bodu, je možné prostřednictvím tachyonové energie nasměrovat žlázu, orgán nebo systém k vyšší formě řádu a tak se prostřednictvím bifurkačního bodu rozvinout k vyšší úrovni řádu. Když systém prochází bifurkačním bodem a pokud jsou systémy SOEP energetizovány a uvedeny do rovnováhy použitím tachyonové energie, vydá se systém směrem ke zdraví. V roce 1990 vyvinul David Wagner speciální nástroje a metody, které dokáží během léčení, jež provádí vyškolený praktik tachyonu, vyvolat bifurkační bod biologického systému. Díky použití zdokonalených tachyonizovaných™ nástrojů a opětnému spojení systému s energetickým kontinuem je školený praktik schopen pomoci komplexu tělo-mysl tak, aby se dostal na vyšší úroveň řádu a zdraví.

Historie moderního výzkumu tachyonů

Staré rozvinuté kultury pravděpodobně věděly, jak se používá tachyonová energie. Kněží starých Hebrejců například nosili lněný oděv, protože věděli, že tato látka absorbuje energii. Dnes víme, že len je přirozená energetická anténa. V novější době začalo znovuobjevování neviditelných energií a jejich udivujících potenciálů revolučními vynálezy Nikoly Tesly (1856-1943).

tesla_2

Tesla pracoval mnoho let na tom, jak využít tachyonovou energii, jak ji dnes známe, jako alternativu generátorů střídavého proudu. Tyto generátory vynalezl už dříve. Jeho mecenáš George Westinghouse se ovšem bál, že kvůli tomuto vynálezu utrpí velké finanční ztráty a sáhl k drastickým opatřením, aby Teslovu úspěchu zabránil. Nakonec se Tesla s Westinghousem rozešel a pokračoval ve svých snahách na vlastní pěst. Ale lidé, kterým chyběla vize a uvědomělost, přivedli jeho snažení vniveč.
V létě 1931 provedli Tesla a jeho synovec Peter Soro dobře zdokumentované a úspěšné testy se strojem, který bez viditelného zdroje energie poháněl automobiL Použili Pierce Arrow, těžké luxusní vozidlo té doby. S Teslovým „měničem energie“, ovšem bez benzinu, docílilo auto rychlost 130 km/hod. Tesla dosáhl svého cíle – alespoň téměř. Stroj fungoval.Problémy, které s sebou přináší spalování fosilního paliva, by tedy bylo bývalo možno vyřešit už dřív. Několik měsíců poté, co Tesla dokončil svůj vynález, ovšem firma Pierce Arrow zkrachovala. Velice pravděpodobně za to byli odpovědní vlivní muži, kteří se obávali, že díky nové technice přijdou o zisk. Tesla nikdy nedostal možnost své vynálezy publikovat.

Teslův konvertor byl pravděpodobně první tachyonový přístroj moderní doby, i když on výraz „tachyon“ nepoužíval. Protože jeho konvertor měnil energii rychlejší než světlo ve využitelnou elektrickou energii, není téměř pochyb o tom, že spojovacím prvkem tohoto procesu byl tachyon. Teslův konvertor mohl pohánět auta všech typů a zásobovat energií budovy a továrny.

Dalším průkopníkem využití volné energie byl badatel dr. T. Henry Moray ze Salt Lake City. Podařilo se mu vyvinout konvertor energie rychlejší než světlo, který vážil jen 28 kilogramů, ale měl výkon 50 kilowatů. Třináctého července 1931 představil dr. Moray svůj vynález americkému patentnímu úřadu. Úřad ve své nekonečné moudrosti potvrdil, že stroj Dr. Moraye perfektně fungoval a vyráběl bez viditelného zdroje energie 50 kilowatů proudu. Protože ovšem zdroj energie byl neviditelný, úřad žádost o patent odmítl. Přestože tento příběh zní, jako by pocházel z komiksu, opravdu se to tak stalo. Ignoranti se postarali o to, aby dr. Morayovi, stejně jako před ním Nikolovi Teslovi, zůstalo odepřeno uznání. Ve své krátkozrakosti znemožnili budoucnost bez fosilních paliva jaderné energie. Až do své smrti v roce 1974 sdílel Dr. Moray své vědění jen s malou skupinou zainteresovaných vědců. Stejně jako Teslovi mu bylo vyhrožováno smrtí. Je proto pochopitelné, že byl velmi opatrný a předvedl svůj vynález jenom málo vyvoleným.

Z biografie Nikoly Tesly a dr. Henryho Moraye jednoznačně vyplývá, že globální ekonomické a sociální problémy, jejichž příčinou je dnešní technika získávání energie, by byly mohly být už dávno vyřešeny. Technologie, které by mohly zásobovat energií celé lidstvo, už existují. Nemají žádné škodlivé vedlejší účinky, jsou realizovatelné a neexistuje žádný rozumný důvod odkládat jejich využití. Ale možná pro to ještě stále nejsme zralí. Bylo by příliš jednoduché dávat vinu bláhovým politikům a lačným šéfům koncernů. Duchovně viděno mocní pouze zrcadlí společnost, z níž pocházejí. Ze společnosti, která se zakládá na harmonii a soucitu, by nevzešli takoví vůdci.

Ať je takový konvertor, který využívá energii rychlejší než světlo, sebebáječnější – není nejdůležitějším prostředkem vyřešení našich celosvětových problémů. Pro vyléčení naší planety je nutná globální změna vědomí. Návrat k harmonii, vyváženosti a uzdravení je dnes nutnější než kdy jindy, jak pro jednotlivce, tak pro celý svět. Jakmile bude tato transformace ukončena, bude logickým důsledkem využívání alternativních, životu příznivých technologií.

Co potřebujeme tedy nejsou nové stroje pro získávání energie (vynálezy Tesly a dr. Moraye by plně stačily), nýbrž cesty a prostředky, které podpoří duchovní probuzení a vyléčí Zemi a nás samotné. Protože nám tachyonová energie pomáhá dosáhnout naprostého zdraví a harmonie – obojí je obsaženo v energii nulového bodu – hovoří mnohé pro to, že nám také může pomoci dosáhnout této globální změny vědomí.

Éra tachyonů začala

Dr. Hans Nieper z Hannoveru, v USA velice známý lékař, platí za autoritu na rakovinu, roztroušenou sklerózu, látkovou výměnu minerálů a elektrolytů, stárnutí a prevenci srdečního infarktu. Už v roce 1953 vyslovil teorii, že existuje energie rychlejší než světlo. Mnohá měření NASA potvrdila v letech 1967 až 1971 jeho názor. Ve své knize Revolution in Technology, Medicine and Society dr. Nieper píše, že existence tachyonové energie je nade vší pochybnost dokázána od roku 1975 a že tato energie zásadně změní celý svět. Referuje o sympóziích v Hannoveru a Torontu, soustředí se na jednotlivé účastníky a popisuje vynálezy, které umožňují využívat tachyonovou energii. Předpovídá, že jednoho dne věda dokáže s pomocí této energie vyléčit tělo, ducha a duši.

Už nejde o to dokázat existenci tachyonové energie, ale daleko spíše o to, jak tuto energii využít. Problémem se více či méně úspěšně zabývalo mnoho známých vědců. Pokoušeli se a stále ještě se pokoušejí přeměnit tachyonovou energii ve využitelnou elektrickou energii.

Jednou výjimkou je americký vědec David Wagner. Je jiného názoru, co se týče využití tachyonové energie. Wagner poznal, že přeměna tachyonové energie v elektrickou energii by neodstranila světové krize, protože zde nejde o energetické krize, nýbrž o krize vědomí. Poznal, že všechno vzniklo z tachyonového pole. Co chybělo, byla praktikovatelná metoda, jak využít nekonečný potenciál tachyonu pro blaho veškerého života na Zemi a rozšířit tak vědomí.

Dnes taková metoda existuje. Je životním dílem Davida Wagnera, muže, který stále více platí za jednoho z nejvýznamnějších vynálezců a učitelů naší doby. Jeho vynálezy, mezi nimi tachyonizováníTMa seminář Quality of One, změnily životní postoj statisíců lidí.

Přes všechny překážky éra tachyonizováníTM začala. Děkujeme vědcům, kteří položili její základní kámen, a tím připravili cestu pro tachyonovou revoluci.

Převzato z knihy Energie tachyonu

Vizualizace kvantového léčení

 

Řekněme, že máte specifickou chorobu (či nemoc, zdravotní stav, bolesti a tak dále).

 

 

 

 

 

Vizualizujte si dotčenou tělesnou část nebo orgán a pak si představte, jak pronikáte do jeho nitra, jako byste do něj vnášeli kameru. Můžete vidět kosti, svaly, maso, šlachy, klouby. Nyní vnikněte dovnitř, dokud neuvidíte buňky, z nichž je daná část těla složena. Následně pronikněte do buňky a uvidíte proteiny, enzymy a DNA. Pronikněte do DNA a uvidíte atomy, z nichž je složena. Vyberte si atom a pronikněte do něj. Uvidíte subatomární částečky – protony, neutrony, elektrony a další. Představte si je jako hvězdy na noční obloze. Kvantové pole je pole energie, z něhož se kondenzují částečky, podobně jako kondenzují kapky vody z mraků. Částice začínají svůj život v kvantovém poli. Takže místo představ spíše pronikáte do nitra těchto částic, k jejich zdroji – do kvantového pole samotného. Představte si kvantové pole jako místo v hlubokém prostoru naprostého klidu. Představte si to tak, jak sami chcete.

Může vám pomoci představa zcela poklidného jezera energie, jako tomu bývá u rybníků a jezer brzy ráno. Nyní si představte vlny (vibrace) choroby a v duchu je odstraňte – symbolicky tím odstraníte nemoc. V duchu řekněte: „Ukaž mi vlny (či vibrace)…“ Vyslovte jméno choroby, pokud je znáte, nebo doplňte jednoduše „…nemoci“. Žádáte nevědomou mysl, aby vám symbolicky ukázala ony vlny. Vibrace si představte, jakkoliv se to vaší mysli hodí. Já je obvykle vidím jako rozbouřené moře. V duchu řekněte: „Stop!“ Pozorujte, jak se vlny zmenšují a mizí. Nyní jste zpátky v prostoru naprostého klidu a právě jste zrušili chorobu. Následně nechte nové vibrace vstoupit na místo. Představte si, jak házíte oblázek do klidného jezera. Je to oblázek složený ze světla, jež reprezentuje váš záměr. Může být buď bílé, nebo mít jakoukoliv barvu, která vám přijde na mysl. Ve stavu vyššího uvědomění, které vám KL přináší, možná uvidíte barvy či dokonce symboly. Jednou nebo dvakrát jsem viděl obličej. Můžete si představovat oblázky složené, z čehokoliv chcete, a tak obecně či konkrétně, jak si přejete. Pro svůj záměr někdy využívám „dokonalé zdraví“ nebo „léčení“ a obyčejně přidávám jednu či dvě kvality navíc. Často si například představuji oblázky míru, lásky, soucitu, vlídnosti či odpuštění nebo jakékoliv jiné emocionální či jiné kvality, kterou bych rád viděl a o níž si myslím, že pomůže, nebo v jejímž případě cítím, že je v souladu s onemocněním. Představte si, jak do energetického jezera házíte první kamínek. Uvědomujte si, zda slyšíte nějaké zvuky, nebo dokonce šplouchnutí. Oblázek míru, jak jsem zjistil, často vytváří zvonivý zvuk či mantru Óm. Pozorujte, jak oblázek šplouchnul do vody, a pak vnímejte světlo (zvolené barvy) vycházející z energetického jezera. Jedná se o vlny „dokonalého zdraví“ či „míru“ nebo čehokoliv jiného, co je vaším záměrem. Nyní vhoďte do vody další kamínek a pozorujte stejný proces. Můžete do vody hodit tolik oblázků, kolik chcete, a strávit tím tolik času, kolik si přejete. Můžete přidat několik kamínků se stejným záměrem. Zjistil jsem, že mi často stačí hodit do jezera dva až tři další oblázky. Ale kolik jich tam hodíte vy, je jen na vás. Nyní jste tedy odstranili vlny nemoci a nahradili je vlnami zdraví. Léčení je technicky dovršeno, ale já bych je rád ještě upevnil, abych tak řekl.

Teď se postupně vrátíte tam, kde jste začali, a po cestě zjistíte, že věci jsou jiné, protože ze zdroje vycházejí jiné vlny. To upevní vaši víru, že je léčení hotovo. Představte si, jak se vracíte z kvantového pole, abyste viděli subatomární částice. V duchu řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ To vám poskytne potvrzení, že léčení je u konce. Představte si něco mírně odlišného – například místo částic bílých jako hvězdy na noční obloze si představte, jak přebírají barvy oblázků. Nyní jsou to části tvořící nové, uzdravené tělo. Můžete je dokonce chtít pozorovat, jak blikají, nebo si představit jemný závoj světla vlnící se na obloze, podobně jako je tomu v případě polární záře. Nyní se vraťte nazpět k atomům. V duchu řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte atomy, jak na sebe berou světelné barvy oblázků, které jste pro ně zvolili. Jestliže si to přejete, můžete je také vidět, jak blikají a pohybují se. Vraťte se zpět k DNA a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte, jak DNA bliká barvami světlených oblázků. Můžete vidět také některé léčivé geny svítící jasnou září. Vraťte se k buňkám a řekněte: „Ukažte mi, že je všechno hotovo.“ Pozorujte, jak buňky blikají barvami vašich světelných oblázků. Nyní se vraťte zpět k dotčené tělesné části a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte,  jak daná tělesná partie bliká zvoleným světlem. A nemusíte v každém stadiu jen pozorovat blikání barev. Můžete si představovat změnu jakéhokoliv druhu, třeba, jak se vaše atomy či DNA ohýbají, jako když ohýbáte svalstvo. Možná, že vaše buňky dělají totéž, protože dýchají novým životem. Jestli chcete, můžete si v tomto stadiu vizualizovat, jak je choroba odstraňována – nádor roztává, virus opouští tělo, orgán či tkáň regenerují. V tomto stadiu není nutné přidávat vizualizaci, ale někteří lidé to dělají rádi, jako by chtěli jasně vidět potvrzení, že je léčení dokončeno. Nakonec si prohlédněte celé tělo a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak se obléká do barev, které jste si zvolili. Můžete dokonce pozorovat sami sebe, jak hýbete vlastním dokonale zdravým tělem. Abyste celou věc uzavřeli, v duchu řekněte: „Děkuji. Vše je hotovo. Vše je hotovo. Vše je hotovo.“ Několikrát se zhluboka nadechněte a otevřete oči. Vše je hotovo!

Jedna z výjimečných výhod KL spočívá v tom, že rozšiřuje vaše vědomí. V okamžiku, kdy pronikáte do atomu a pozorujete noční oblohu se subatomárními částicemi, které blikotají jako hvězdy, vaše mysl expanduje. Symbolizuje to překonávání limitů přesvědčení a předsudků. Pozvedá vás to k vyššímu stavu uvědomění či vědomí, a proto se vaše myšlenky dostávají do většího souladu se základy skutečnosti. KL můžete rovněž aplikovat na změnu hluboce zakořeněných postojů a přesvědčení nebo k odstranění přežitých emočních šablon, které si už nepřejete zakoušet. Mohli byste v duchu poprosit, abyste spatřili vlny (či vibrace) takového přístupu, přesvědčení či emoce, a zrušili je stejným způsobem. Pak je nahraďte novým postojem, vírou nebo emocí, které si přejete mít. Abychom si tuto techniku shrnuli:

1. Vizualizujte si nemocnou část těla.

2. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si buňky.

3. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si DNA.

4. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si atomy.

5. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si subatomární částice.

6. Pronikněte ke zdroji a představte si sami sebe v kvantovém poli – na místě naprostého klidu.

7. Řekněte: „Ukaž mi vlny či vibrace (choroby, nemoci, stavy, bolesti a tak podobně).“ Představte si chorobu jako rozbouřené moře.

8. Řekněte: „Stop!“ Pozorujte, jak se vlny uklidňují a mizí.

9. Řekněte: „Ukaž mi vlny (například dokonalého zdraví, uzdravení, odpuštění, míru a tak podobně).“ Představte si oblázky složené ze zářivého světla (jakékoliv barvy, která vás napadne), jak padají do klidu a jak se vlnky rozeběhnou směrem ven z kruhu, jakmile oblázky vklouznou do stojaté vody. Přihoďte tam ještě jeden nebo více oblázků.

10. Vraťte se zpátky k subatomárním částicím a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak přebírají barvy, jež jste vybrali, nebo se mění nějakým jiným způsobem (vypadají například jako nebe blikající polární září).

11. Vraťte se zpátky k atomům a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte změnu barvy, blikání či chvění. 12. Vraťte se zpátky k DNA a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.

13. Vraťte se zpátky k buňkám a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.

14. Pokud si to přejete, pozorujte léčebnou scénu.

15. Vraťte se zpátky k dotčené části těla a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.

16. Vraťte se zpátky k tělu jako celku a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak tělo přebírá vámi zvolenou barvu a získává dokonalé zdraví.

17. Řekněte: „Děkuji. Vše je hotovo. Vše je hotovo. Vše je hotovo.“

Celý proces může zabrat jen pět minut nebo můžete setrvat déle v jakékoliv části procesu, u níž máte pocit, že je to třeba. Můžete si například s každým výdechem představit oblázek míru. U některých nemocí můžete mít dojem, že je potřeba přidat několik oblázků uzdravení, dokonalého zdraví či odpuštění, a prodloužit tak proces o několik minut, takže většinu léčebného času strávíte v tomto stadiu, čímž mocně vtisknete podstatu léčení do kvantového pole. Za čas, až se stanete skutečnými experty na vizualizace a získáte silnou víru v moc mysli, budete schopni dostat se do kvantového pole přímo, ve zlomku vteřiny, a chorobný stav zrušit.

Výborný film doporučuji – https://www.youtube.com/watch?v=ldJsv74339Q

Z knihy – David R. Hamilton – Mysl léči tělo – více ZDE

Zdroj: http://www.2012rok.sk/wp/terapia-2/1380-vizualizace-kvantoveho-leceni

Kvantová alternativa stárnutí

KVANTOVÁ ALTERNATIVA STÁRNUTÍ.

klub_19145095
Tento svět má určité vlastnosti. Jejich existenci nemůžeme oddělovat od osoby pozorovatele. Například skládací stoličku. Z vašeho pohledu je nevelká, ale pro mravence je naprosto obrovská.
Vy ji vnímáte jako pevnou, avšak neutrino jí pronikne obrovskou rychlostí, protože její atomy jsou pro něj vzájemně vzdálené několik kilometrů. Krátce řečeno, ani jeden z objektivních faktů, o něž obvykle opíráme svou realitu, není ve své podstatě hodnověrný. Jsou takové, jak je vykládáme.
Objektivní, na pozorovateli nezávislý svět neexistuje
Stovky procesů probíhajících ve vašem organismu, jimž obvykle nevěnujete žádnou pozornost, jako je dýchání, trávení, zvýšení nebo pokles krevního tlaku, růst nových buněk, detoxikace atd., můžete ovlivnit. Už sám fakt soustředění pozornosti na automatické procesy probíhající v těle změní proces vašeho stárnutí, neboť během času schopnost našeho těla koordinovat tyto funkce slábne.
Všechny takzvané mimovolní funkce, od srdečního tepu a dechu po trávení a hormonální regulaci můžete ovlivnit. V laboratořích zabývajících se výzkumem duševních a fyzických schopností člověka se pacienti naučili silou vlastní vůle snižovat svůj krevní tlak nebo omezit vylučování kyselin stimulujících vznik žaludečního vředu. Proč těchto schopností nevyužít u procesu stárnutí? Proč nenahradit staré stereotypy vnímání novými? Existuje množství technik, které člověku mohou výborně posloužit.
Naše těla jsou složena z energie a informací
Domníváme se, že naše těla jsou tvořena pevnou hmotou, nicméně fyzika nás učí, že 99,9999 % každého atomu tvoří prázdný prostor. Subatomární částice řítící se rychlostí světla tímto prostorem jsou ve skutečnosti svazky vibrační energie. Celý vesmír, včetně vašeho těla, je nelátkové, rozumné podstaty. Prázdnota uvnitř každého atomu pulsuje v podobě neviditelného rozumu. Genetika umisťuje tento rozum do DNK, ovšem jenom kvůli názornosti.
Život vzniká, když DNK převede svůj zakódovaný rozum ke svému aktivnímu dvojníkovi RNK – ta pronikne do buňky a bity rozumu předá tisícům enzymů. Enzymy potom využijí rozumové bity k produkci proteinů. V každém bodě této posloupnosti se energie a informace navzájem obměňují, jinak by žádný život nevznikl.
Když stárneme, intelektuální proud z různých příčin slábne. Toto opotřebení věkem by bylo nevyhnutelné, kdyby se člověk skládal pouze z hmoty, avšak entropie se nedotýká intelektu – neviditelná část nás samých času nepodléhá. V Indii onomu intelektuálnímu proudu říkají prána a dokážou ho řídit, zesilovat nebo zeslabovat, přesunovat tam a sem a manipulovat jím s cílem zachování fyzického těla mladého a zdravého.
Rozum a tělo jsou neoddělitelné
Rozum se dokáže projevovat na úrovni myšlenek i na úrovni molekul. Například takovou emoci, jakou je strach, můžeme určit jako abstraktní pocit i jako hmatatelnou molekulu jednoho z hormonů, adrenalinu. Bez pocitu strachu by nebylo hormonu, bez hormonu by nebylo pocitu strachu. Ať se naše mysl zaměří na cokoli, způsobuje tím zároveň vznik odpovídající chemické látky.
Medicína teprve začíná využívat spojení rozumu a těla 
Všeobecně známé placebo přináší ve 30% případů stejné ulehčení, jaké by přinesla aplikace skutečně účinného léku proti bolesti. Placebo má však více funkcí, než obyčejný prášek, neboť je využitelné nejenom jako prostředek proti bolesti, ale také jako prostředek snižující krevní tlak a využitelný dokonce i v boji s nádory.
Jelikož jedna neškodná tableta dosahuje tolika rozličných výsledků, nevyhnutelně to vede k závěru, že rozum-tělo je schopno vyvolat jakoukoli biochemickou reakci, dostane-li rozum patřičný podnět. Pokud by se nám podařilo nastolit podnět nestárnutí, začalo by ho tělo naplňovat čistě automaticky. Úbytek sil ve stařeckém věku je z větší míry vyvolán tím, že lidé tento úbytek očekávají.
Biochemie těla je produktem vědomí
Názor, že tělo je nerozumný stroj, převládá ve vědomí většiny lidí. Přesto však procento lidí zemřelých na rakovinu a srdeční onemocnění je podstatně vyšší mezi těmi, kdo se z různých důvodů nacházejí v trvalém stavu zvýšeného psychického stresu, než u těch, kdo jdou životem s vědomím jasného cíle a v psychické pohodě.
Podle nového obecně přijímaného názoru vědomí proces stárnutí podstatně ovlivňuje. Zoufat si, protože stárnu, znamená stárnout ještě rychleji. Známé úsloví „Člověk je tak starý, jak se cítí“, má velmi hluboký smysl.
Vnímání je naučený fenomén
Různé typy vnímání – lásky, nenávisti, radosti či odporu – stimulují tělo naprosto odlišnými způsoby. Člověk zničený ztrátou zaměstnání projektuje svou beznaděj do všech úseků vlastního těla. V důsledku toho mozek přestává vylučovat transmitéry, snižuje se hladina hormonů, je porušen spánkový cyklus, neuropeptidické receptory na povrchu buněk jsou poškozeny, tromby získávají na lepkavosti a roste jejich kumulativní tendence. V slzách smutku je více chemických usazenin než v slzách vyvolaných radostí. Ve stavu radosti se celý chemický profil naprosto změní v dokonalý opak toho, co jsme právě popsali.
Veškerá biochemie probíhá uvnitř vědomí; každá buňka je si dokonale vědoma toho, co a jak si myslíte. Jakmile plně pochopíte tuto skutečnost, iluze o tom, že jste obětí rozumem neobdařeného, na milost náhody vydaného a degenerujícího těla, se rozplyne.
Rozumové impulsy podněcují každou vteřinu tělo k obnově
Dokud nové a nové impulsy stále přicházejí do mozku, je tělo rovněž schopno nově reagovat. V tom je veškerá podstata tajemství mládí. Nové poznatky, nové dovednosti, nové způsoby nahlížení světa napomáhají rozvoji rozumu-těla a dokud se toto děje, je přirozená tendence k ustavičné obnově velmi výrazná. Na místě, kde sídlí vaše přesvědčení, že tělo každou vteřinou uvadá, usaďte novou víru – že každým okamžikem se tělo obnovuje.
I přes zdánlivě zřetelnou oddělenost našich individualit jsme všichni spojeni se systémem rozumu řídícího vesmíru.
Z pohledu jednotného vědomí lidé, věci a události jsoucí a probíhající „kdesi daleko“ jsou součástí vašeho těla. Když se například dotknete pevného plátku růžového květu, dochází ve skutečnosti k tomu, že svazek energie a informace (váš prst) se dotýká jiného svazku energie a informace růže. Váš prst a předmět, kterého se dotýkáte, jsou jen nepatrnými svazky informací nekonečného pole nazývaného vesmír. Toto vědomí vám pomůže pochopit, že svět pro vás není hrozbou, je jenom vaším nekonečně rozšířeným tělem. Svět, to jste vy.
Čas není absolutní
Reálným základem všech věcí je věčnost a to, čemu říkáme čas, je ve skutečnosti její kvantitativní vyjádření.
Čas byl vždy vnímán jako střela letící vpřed. Komplexní geometrie kvantového prostoru však tento mýtus definitivně pohřbila. Čas se podle jejích ustanovení může přemisťovat všemi směry a dokonce se i zastavit. Je to tedy pouze vaše vědomí, které vytváří vámi vnímaný čas.
Každý z nás žije v realitě neovlivňované jakýmikoli změnami, mimo veškerých proměn
Poznání této reality vám umožní dostat veškeré proměny pod svou kontrolu.
V naší době je jedinou fyziologií, jíž se můžete držet, fyziologie založená na čase. Nicméně fakt, že čas je spojen s vědomím, ukazuje, že si můžete vybrat také naprosto jiný způsob fungování, fyziologii nesmrtelnosti, což vás přivede k poznání neměnnosti.
Od nejútlejšího dětství cítíme, že jistá naše součást se nikdy nemění. Této neměnné části říkají indičtí mudrci jednoduše„Já“. Z pohledu jednotného vědomí je svět možné vysvětlit jako proud Ducha – a ten je vědomím. Proto naším základním cílem musí být navázání blízkého vztahu se svým „Já“.
Nejsme oběti stárnutí, nemocí a smrti 
Ty jsou součástmi scénáře, nikoli samotného pozorovatele, který žádným změnám nepodléhá.
Prvopočátkem života je tvorba. Když se dotýkáte svého rozumu, dotýkáte se tvůrčí dřeně. Podle starého paradigmatu život řídí DNK, neuvěřitelně složitá molekula, která zatím genetikům vydala pouhé jedno procento svých tajemství. Podle nového paradigmatu řídí život uvědomění.
Oběťmi stárnutí, nemocí a smrti se stáváme v důsledku mezer ve svých znalostech o sobě samých. Ztráta uvědomění znamená ztrátu rozumu; ztráta rozumu znamená ztrátu kontroly nad finálním produktem rozumu – tělem. To nejcennější poučení, kterému učí nové paradigma, je tedy toto: jestliže chcete změnit své tělo, změňte nejprve vědomí. Pohlédněte na zemi, v níž nikdo nestárne – není „tam kdesi daleko“, máte ji uvnitř.
Deepak Chopra