Archiv rubriky: Pyramidy

Pyramidy nejsou nemocnice, a přesto úspěšně léčí

Prý se kvůli EU nesmí říct o ničem, co není certifikováno jako léčivo nebo zdravotnický materiál či přístroj, že léčí. Tak fajn, odvolávám, co jsem naspal v titulku. Pyramidy neléčí. Pyramidy uzdravují. Pyramidy obnovují schopnost organismu se uzdravit vlastními silami tím, že dodávají organismu energii v takových frekvencích a v takové intenzitě, která eliminuje energie způsobující nemoci.

(stáhnout celý článek v PDF)

Léčitelé a pyramidy

Indický léčitel Kirti Betai byl původně právník a podnikatel, skončil však v 41 letech v rukách doktorů s nevyléčitelnou nemocí. Lékaři mu už nemohli dávat další medikaci, protože mu po lécích selhávala játra. Dozvěděl se v té době o léčivém účinku pyramid, a poté, co pomocí pyramid vyléčil sebe, svou ženu a několik přátel, začal se léčitelství pomocí pyramid a kyvadla věnovat naplno. Za posledních 20 let vyléčil několik tisíc lidí z nejrůznějších, často chronických a nevyléčitelných nemocí. Sám se těší pevnému zdraví a provozuje web http://www.energyhealing.in/.

V Čechách pracovali s energií pyramid léčitelé Emil Havelka a Jiří Janča. Emil Havelka nechal postavit 12,5 metru velkou, veřejně přístupnou pyramidu v Bohdalově: https://pyramidabohdalov.webnode.cz/.

Jiří Janča používal pyramidy například k sušení léčivých bylin (protože si tak uchovávaly mnohem větší množství účinných látek) a další příklady k léčebnému využití pyramid popsal ve své knize Základy psychotroniky následovně:

  • při dostatečně velké pyramidě můžeme uložit osoby s infekčními chorobami do pyramidy (ve 1/3 výšky, hlavou na sever), do 40 minut infekce většinou pomine,
  • ponechat léčivý prostředek aspoň 30 minut v pyramidě před podáním nemocnému,
  • do pyramidy je vhodné ukládat látky postihované hnilobou nebo jiným bakteriálním procesem,
  • v pyramidě správně postavené je naprosto sterilní prostředí a je zde tedy zcela reálný předpoklad, že v ní je možné zastavit rozpad rakovinné tkáně.

Vliv pyramid na energetické pole člověka

Co se týče vědeckých výzkumů a pozorování, nejdůvěryhodnějším zdrojem jsou ruské a ukrajinské pokusy s pyramidami. Několik vědeckých týmu z ruské Akademie věd provádělo série experimentů v pyramidách Alexandra Goloda (www.pyramids.ru). Zajímavé experimenty jsou dokumentovány také z pyramidy Priozersk u Petrohradu (www.newpyramids.ru) a profesorem V. Krasnoholovecem z menší soukromé pyramidy u Kijeva.

V pyramidě v Priozersku použili ke zdokumentování vlivu pyramidy na člověka techniku GDV fotografie energetického pole lidí. Snímali energii lidí před pobytem a po pobytu v pyramidě.

„GDV/EPC сamera“ (Gas Discharge Visualization – Electro Photonic Capture camera) je přístroj sestrojený týmem profesora K. G. Korotkova. Jedná se o technologické zdokonalení tzv. Kirlianovy fotografie, přičemž tato moderní verze v podobě GDV kamery je klinicky testovaným a v praxi používaným lékařským přístrojem, schváleným ruským ministerstvem zdravotnictví pro použití v lékařství.

Následující snímky z GDV kamery ukazují energetické pole muže ve věku 47 let. Horní řada snímků je před pobytem v pyramidě, spodní je po pobytu. Je zřetelně vidět, že došlo k harmonizování, scelení a posílení jeho aury.

Následující snímek ukazuje v levé části opět výrazné posílení, scelení a energetizování aury člověka po šestihodinovém pobytu v pyramidě v Priozersku:

 

GDV fotografie aury a čaker po 6 hodinách pobytu v pyramidě

GDV fotografie z oblasti bosenských pyramid

Profesor Korotkov pořizoval vlastní GDV snímky několika osob před a po návštěvě pyramid v Bosně (respektive podzemních tunelů u bosenské Pyramidy Slunce). Následující obrázek ukazuje rozdíl v auře ženy jménem Sabina před a po návštěvě pyramidálních podzemních tunelů:

GDV fotografie aury lidí z oblasti bosenských pyramid

Následující dvě tabulky ukazují, jak u osob po návštěvě podzemních tunelů u bosenských pyramid došlo ke snížení stresu v energetickém těle a ke zvýšení hladiny energie. Jedná se o přímé záznamy profesora Korotkova. Modrá ukazuje stav před, červená stav po.

Hladina stresu před a po návštěvě tunelů u bosenských pyramid

Stav energetických rezerv osob před a po návštěvě tunelů u bosenských pyramid

Výzkumy v pyramidách Alexandra Goloda

V roce 1988 se stal A. Golod spoluzakladatelem jednoho z prvních vědecko-výrobních družstev na Ukrajině, zaměřených na zemědělství. A tady byl zahájen výzkum působení pyramidálních forem na semena rostlin. Na tisících hektarech byla zaseta semena slunečnic, kukuřice, cukrové řepy a okurek, která byla předtím uložena v pyramidě. Výsledky: úroda byla o 30 – 50% vyšší, okurky netrpěly žádnými „okurkovými“ neduhy a rostliny neobvykle dobře přežily sucha i kyselé deště.  Experiment nebyl ohraničen pouze na Ukrajinu, přidali se i jugoslávští vědci se stejným úspěchem. Ke spolupráci byli přizváni lékaři, biologové, fyzici, chemici, mineralogové a další vědci z ruské a ukrajinské akademie věd a dalších institucí.

Alexander Golog před svou pyramidou

Alexander Golod postupem času postavil několik větších pyramid na území Ukrajiny a Ruska, přičemž tvar pyramidy odvodil od Fibonacciho poměru, takže je mnohem špičatější, než mají egyptské pyramidy. Golod nechal ve svých pyramidách provést mnoho experimentů, z nichž následující se zabývají přímým vlivem pyramid na zdraví člověka (zdroj www.pyramids.ru):

  1. Vliv pyramidy na schopnost imunoglobulinu likvidovat viry

Profesor S. M. Klimenko a D. N. Nosik z Ivanovského výzkumného ústavu virologie pod ruskou Akademií lékařských věd zkoumali vliv pyramidy na protivirovou účinnost imunoglobulinu. K experimentu byl použit jeho specifický druh, lidský venoglobulin určený pro nitrožilní užití. Za testovací materiál byla vybrána kultura myšího viru, způsobujícího zánět mozku a srdečního svalu (encefalomyokarditida), a vhodná buněčná kultura lidské tkáně.
Venoglobulin byl náležitě zředěn destilovanou vodou na koncentraci 50 mikrogramů/ml a jeho polovina byla umístněna na 24 hodin do pyramidy. Viru bylo mezitím umožněno rozmnožit se. Po aplikaci venoglobulinu vědci sledovali, jak vzorek z pyramidy likviduje virus více než třikrát rychleji než vzorek, který v pyramidě vystaven nebyl. Vědci následně ředí venoglobulin ještě více, přičemž protivirová aktivita venoglubulinu zůstává při uložení v pyramidě zachována i při dalším ředění, a to i při koncentraci pouhých 0,00005 mikrogramů na mililitr.

  1. Léčení novorozenců vodou uloženou v pyramidě

Tým profesora A. G. Antonova z oddělení resuscitace novorozenců při Ruském výzkumném ústavu pediatrie, porodnictví a gynekologie zkoumal vliv 40% roztoku glukózy a destilované vody na novorozence poté, co byly glukóza i voda vystavené přímému účinku pyramidy. Roztok glukózy byl novorozencům aplikován intravenózně, destilovaná voda orálně. Výzkum byl prováděn na dvaceti novorozencích s velmi těžkými zdravotními vadami, kteří vykazovali často i jen slabé známky života. Ve všech dvaceti případech došlo k výraznému zlepšení okamžitého stavu novorozenců, přičemž mnohé indikátory se dostaly na úroveň normálu. K výraznému zlepšení stavu novorozenců došlo i v případě orální aplikace 1 ml destilované vody uložené dříve v pyramidě.

  1. Pyramidy udržely pokusné myši na živu

Doktorka N. B. Jegorová z Mechnikovova výzkumného ústavu ruské Akademie lékařských věd řídila experimenty, při nichž byly myši o váze 12-14 gramů infikovány zvyšovanými dávkami smrtelného kmenu 415 myšího tyfu salmonella typhi murium, dávkami od 10 do 104 mikrobiálních buněk. Myši byly rozděleny do několika skupin a opakovaně vystaveny vlivu pyramidy na různě dlouhou dobu. Kontrolní skupina zůstávala mimo. Jiné vlivy byly vyloučeny.

Pokusy jednoznačně ukázaly, že míra přežití myší vystavených působení pyramidy výrazně převýšila míru přežití kontrolní skupiny myší. Při kontaminaci menšími dávkami zůstalo na živu 60% myší ve skupině testované (vystavené pyramidě) oproti 7% přeživších ze skupiny kontrolní. Při kontaminaci velkými dávkami přežilo 30% myší držených v pyramidě oproti 3% myší z kontrolní skupiny, která s pyramidou do styku nepřišla.

„Mělo by být řečeno, že infekce salmonellou typhi murium je pro myši velmi vážná choroba a pouhá hrstka buněk je prakticky dostatečná k tomu, aby způsobila smrt,“ říká dr. Jegorová. „Pětadvacátého dne pozorování již byla všechna kontrolní zvířata mrtvá. Mezi skupinami vystavenými působení pyramid jich však 35-40 % přežilo. Nemůže být žádných pochyb, že to mělo co dělat s množstvím času stráveného v pyramidě. Nebyl tu žádný jiný důvod; co víc, nešlo jen o jedinou, ale hned o několik skupin myší. Je možné, že tu dochází ke změnám v buněčné a hormonální imunitě.“

Pobyt myší v pyramidě jednoznačně zvyšoval jejich rezistenci vůči kontaminaci myším tyfem. Na tom je možné postavit hypotézu o pozitivním vlivu pyramid na imunitní systém organismu. Podobného výsledku bylo dosaženo při zkoumání vlivu pyramid na myši s aplikovanými karcinogeny. Testované myši pili vodu, která byla skladovaná v pyramidě. Kontrolní myši pili obyčejnou vodu. Poměr výskytu zduřenin u kontrolní skupiny byl několikanásobně vyšší než u testovaných myší, které pobývaly v pyramidě.

 

Zdroje informací o ruských pyramidách a souvisejících výzkumech:

www.pyramids.ruwww.newpyramids.ruhttp://pyramids.ru.com/en/en-research/ , http://gizapyramid.com/ , http://bibliotecapleyades.lege.net/piramides/esp_piramides_mundo7.htm

Největší záhada na Zemi

Největší záhada na Zemi – Cheopsova pyramida

Největší záhada na Zemi - Cheopsova pyramida

Stojíme před ní v úžasu stejně jako desítky generací našich předků. Velká Cheopsova pyramida. I když se to zdá neuvěřitelné, víme o té největší hromadě kamení na Zemi žalostně málo. Hlavně proto, že v pyramidě samotné nebyl nalezen jediný nápis, jediný obrázek nebo hieroglyf. Prostě nic. Máme před sebou asi 2,5 milionu kamenných bloků několik podivných komor, prázdný sarkofág a spoustu otazníků. Pyramida zvaná Cheopsova byla dávnověkou památkou a turistickou atrakcí již pro staré Řeky a Římany. Kupodivu nikoho tenkrát nenapadlo podívat se dovnitř anebo na to tehdy nebylo dost sil a prostředků. Až v 9. století n.l. tento problém razantně vyřešil bagdádský chalífem Mamunem. Poháněn vidinou nevídaných pokladu nechal do nitra pyramida a ke svému hlubokému zklamáni ji našel zcela prázdnou. Do dvacátého století vstoupila Cheopsova pyramida jako dokonale prozkoumaná.

Nové skutečnosti

Víme, že uvnitř se nachází celkem tři komory, Královská, královnina a Skalní, systém pěti odlehčovacích komor, několik spojovacích chodeb včetně impozantní Velké galerie a šest tzv. ventilačních šachet. O skutečném účelu těchto vskutku bizardních vnitřních prostor nevíme s jistotou vůbec nic. Jenom to, že naprosto nelogicky a nehospodárně zabírají asi jedno procento celkového objemu pyramidy. Archeologové dlouho považovali jejich počet za konečný, jenže konec dvacátého století přinesl i řadu nových výzkumných metod. Francouzští architekti Dormin a Goidin využili v roce 1986 kosmické záření jako rentgen a na základě svých měření usoudili, že prázdné prostory zabírají až 15% objemu pyramidy.

Starověký beton

K podobným závěrům došel o rok později i japonský tým vedený profesorem Jošimurou. Egyptologové a egyptské úřady tato měření ignorují, i když profesor Jošimura dostatečně dokázal svoji kvalifikaci objevením druhé tzv. Sluneční bárky, po tisíciletí pohřbené v písku. Některá z těchto měření napovídají i to, že pyramida nemusí být nutně z vápence, jak se dosud předpokládalo, ale že na její stavbu mohl být použit také nějaký druhu starověkého betonu, možná vůbec prvního betonu na světě. V jednom z domnělých vápencových bloků byl dokonce nalezen lidský vlas ! Tato „betonová“ teorie by také hladce a elegantně vysvětlila všechny technické a organizační nejasnosti související s výstavbou tak obrovského díla.

Otvírač cest

Tím však ještě není překvapením konec. Pod chodbou ke Královnině komoře byl v roce 1986 objeven další dutý prostor. Z neznámých důvodů je naplněn několika kubíky křemenného písku. Další nově objevená dutina se skrývá i za severozápadní stěnou Královniny komory. A v březnu 1993 se po mnoha technických i byrokratických komplikací vydal na svoji výzkumnou misi do Jižní šachty Královniny komory robotek Rudolfa Gantenbrinka. Jeho konstruktér ho příznačně pojmenoval Upuaut (čili Otvírač cest). Po šedesáti metrech jízdy se nakonec musel zastavit před kamennými dvířky, opatřenými kovovými (?) úchyty. Ke stěně pyramidy zbývá od tohoto místa ještě 18 dosud neprobádaných metrů.

Výzkumy zakázány

Další výzkumy však Gantenbrinkeovi egyptské úřady prostě zakázaly. V téže době se objevily také pochybnosti o skutečném stáří pyramidy. Podle řady indicií by Cheopsova pyramida, její Údolní chrám a Sfinga mohly být staré až neuvěřitelných 12.000 let! To je ovšem také doba rozkvětu legendární Atlantidy. Tím se ovšem dostáváme na velmi tenký led spekulací a domněnek, které jsou archeologům bytostně protivné. Touto averzí ortodoxních archeologů vůči všem jen trochu odvážnějších hypotézám však není možné vysvětlit neskutečně liknavý až sabotérský přístup egyptských úřadů a egyptologů ke všem těmto novým objevům. Na průzkum celé roky čekají nejen nově objevené komory v Cheopsově pyramidě, ale také dutý prostor pod předními tlapami Sfingy, tunel na její severní straně a bůhví, co ještě. Význační egyptologové, jako dr. Zahi Hawassa z Egyptské památkové péče a jeho zahraniční kolegové však zatím místo výzkumu nově objevených prostor plánují konferenci na lodi při okružní plavbě kolem Aljašky!

Více zde: http://zahadolog.webnode.cz/products/nejvetsi-zahada-na-zemi-cheopsova-pyramida/

Tajemné Pyramidy

 

Pyramidy jsou pravděpodobně jedním z nejzáhadnějších útvarů na naší planetě a možná nejen na ní. Tato tělesa ve tvaru čtyřbokého jehlanu se vyskytují v nejrůznějších formách na celé Zemi. Jak přišlo lidstvo k  informacím o jejich působení se neví a  vedou se o tom mnohé dohady.

Dokonalý tvar pyramid v Gíze přiměl mnohé ke zkoumání  toků energií v jejich okolí. Mnoho odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Základem nauky o vlivu pyramid (pyramidologie) je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie, která má v literatuře různé názvy – ód, orgon, prána aj.  Tato energie v pyramidě rezonuje s energií vyzařovanou Zemí a část takto přetransformované energie pak pyramida vyzařuje do okolí. Tuto energii někteří autoři nazývají pyrén.  Je lhostejno, zda se jedná o stavbu masivní (jakou stavba v Gíze opravdu je), ale je důležité zachování úhlů pyramidy a poměru základny k výšce tak, aby výsledkem bylo  Ludolfovo číslo 3,14 a správná orientace stěn pyramidy vůči světovým stranám. O těchto parametrech se vedou také mnohé diskuze, nicméně „klasický“ tvar pyramid v Gíze se pro jejich fyzikální i ezoterické působení  využívá nejčastěji.

Vlivem působení pyramidy vzniká chráněný prostor, který je přímo závislý na velikosti pyramidy. Vyššího účinku lze docílit pomocí soustavy pyramid.

Energie pyramidy

Naše Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil: podzemní a kosmické. Tyto síly spolu působí, udržují rovnováhu, harmonii a život na Zemi. Když dojde k poruše této rovnováhy, stávají se nevysvětlitelné příhody a lidé častěji umírají na různé nemoci. Pyramida má schopnost obě tyto síly koncentrovat a umožňuje jejich ovládání. Uvádí se, že model pyramidy, představující zmenšeninu Cheopsovy pyramidy při zachování jejích základních parametrů, je prý v současnosti jedním z mála zařízení, umožňující skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v našich obydlích. Kromě jiného je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu pyramidy narůstá energie záření. To znamená, že dosah účinků pyramidy je závislý na jejích geometrických rozměrech.

Nebudeme se zabývat pyramidami s úhlem mezi základnou a stěnami pyramidy menším než má Cheopsova pyramida. Taková pyramida emituje silnější záření, které může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné. Ostrý úhel pyramidy prý otvírá astrální vidění, ale silně mumifikuje.

V každém modelu pyramidy, i v tom malém, spolu působí tři druhy energie:

Energie elektrická – emitovaná vrcholem

Energie magnetická – vyzařovaná bočními stěnami

Energie mentální – tzv. faktor pointinga, polarizovaný na „zeleno“, s mumifikačním účinkem

Díky tomu, že pyramida má optimální proporce, shromažďuje ve svých útrobách životní energii pocházející z hloubky Země a okolního prostoru. Energie v pyramidě proudí směrem od její základny k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících devíti základním barvám vesmíru. Pyramida tuto energii současně emituje (vyzařuje) stěnami do nitra ve všech směrech. Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Mluvíme o takzvané pyramidální energii, která má různé využití. Může posilovat organizmus, zvětšovat vitalitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a pomáhat rostlinám v jejich růstu, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, umožnit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků (geopatogenní zóny), energetizovat potraviny, nápoje a vodu pro pití i zalévání na zahrádce, ošetřovat těla a kultury rostlin.

Začali se dělat pokusy, s řeznými ranami, popáleninami, modřinami těch lidí, kteří strávili čas v některém modelu pyramidy. V pyramidě se ulevilo i těm, kteří měli bolesti zubů, hlavy, křeče, revmatické bolesti,…….

Všichni popisovali mravenčení, teplo. Lidé si i chválili zdravější spánek, zvýšenou vitalitu, i zlepšení zdravotního stavu.
Pokusy Schula, Pettita potvrdily výzkumy Borise Vernera, ředitele výzkumného střediska pyramid v Washingtonu D,C.. Podobnými výzkumy se zabývali i Bill Kerrell, Kathy Gogginová.
Někteří vědci považují za možné, že příčinou těchto sil v pyramidách je tok energie, změna v ionizaci či elektromagnetická síla. Vědci nyní prověřují teorie o tom, že tvar pyramidy vytváří zvýšené energetické pole, což mění průměrnou rychlost fyzikálních, chemických a biologických procesů.

Teorie vyzařování energie říká, že energie vyzařovaná pyramidou se soustřeďuje ve všech pěti vrcholech pyramidy, a tak vytváří paprsky, které se znovu spojují ve fokálním bodě, zvaném královská komnata, nacházejícím se v jedné třetině mezi základnou a vrcholem. Největší účinky má pyramida, jejíž stěny svírají s podstavou úhel 51°51´ a je-li orientována stěnami na světové strany.

Zvláštní tvar pyramidy a její správné nasměrování podle světových stran způsobuje, že objekty umístěné v pyramidě vyzařují energii, která z pyramidy nevychází, ale odráží se od vrcholů a tak mění molekulární strukturu objektů.

Jak tedy vlastně pyramida působí ?

Existuje několik základních hypotéz.

Magnetické pole

Mnoha pokusy bylo dokázáno, že uvnitř pyramidy se vyskytuje magnetická energie, neboť pozitivních výsledků bylo dosaženo orientováním pyramidy na  magnetický sever, shodný s magnetickými póly Země.Tato magnetická energie rozkmitává endokrinní žlázy, které produkují  hormony.

Éterický vír

Kolem nás existuje látka nazývaná „ éter“, která ve vesmíru vše prostupuje a spojuje. Tvar pyramidy je svým způsobem katalyzátorem vytvářející vír tohoto éteru. A právě tento vír objasňuje podivné jevy spojené s pyramidou.

Vesmírná čočka

Podle odborníků  není pyramida pouze akumulátorem  energie, ale také vesmírným modifikátorem těch samých energií. Tvar pyramidy soustřeďuje energii obdobným způsobem jako optická čočka. Tento vesmírný svazek paprsků vyvolává účinky zjištěné v pyramidě.

 

Mikrovlnná anténa

Pyramida účinkuje jako rezonující  mikrovlnná anténa , která je schopna  soustředit energie z kosmu.. Tato soustředěná energie působí na  molekuly nebo krystalové struktury hmoty, umístěné  v dosahu této soustředěné energie. Některé dokonce  vyrovnávají tuto soustředěnou energii na energii laserového paprsku, ačkoliv mají odlišnou frekvenci a sílu účinku.

Pyramidy ať už ty egyptské nebo jejich modely v mnoha menších rozměrech jsou tvarovými zářiči. Energie pyramid má však řadu zvláštních vlastností. Pyramidy dokážou svým působením zasahovat přímo do struktury hmoty a ovlivňují mnoho chemických, biologických a jiných dějů. Tyto skutečnosti vedly českého badatele Karla Drbala k řadě experimentů a výsledkem byl patent číslo 9130459, který mu byl udělen r. 1959. Předmětem patentu je ostřič holicích čepelek. Karel Drbal si povšiml, že umístí-li pod malý model pyramidy holící čepelku, která už byla použitím otupena, druhý den je opět ostrá. Proč, to nevěděl (a to byl také důvod, proč se patentovací jednání táhlo řadu let – k přihlášce patentu chybělo přesné zdůvodnění). Karel Drbal však učinil velice důležitý závěr svých experimentů: „Existuje vnitřní vztah mezi tvarem prostoru a v něm probíhajícími fyzikálními, chemickými a biologickými procesy a to v tom smyslu, že vhodnou formou tvaru prostoru se tyto procesy dají urychlit nebo zpomalit“.

Umístění

Pyramidy nebo také „čtyřstěny“, jsou stavěny tak, že jedna strana míří přesně k jihu, další k severu a zbylé logicky k východu a západu.

Na levé straně pyramidy najdeme negativní energii, na pravé pozitivní a na severu a jihu neutrální energii – harmonii poměrů sil. Tedy můžeme říci, že boky vyzařují opačné magnetické povahy. Pohlédneme li na situaci z elektromagnetického pohledu, zákonitě nás napadne, že někde tady musí být proudění elektronů a musí vznikat elektrická energie – mezi pozitivním a negativním, bude vznikat napětí.  Ano, je tomu přesně tak, elektrickou energii najdeme právě ve vrcholu pyramidy.

Fascinující je skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie. Voda je vlastně středem našeho zájmu po dobu všech pokusů s pyramidální energií. Vlivem pyrénu se změní její molekulární struktura a při ochutnání okamžitě poznáme změnu k lepšímu, zejména u vody pramenité a minerálek.. Pozitivní vliv se potvrdil při kožních nemocech a alergiích. Nejvýraznější změny se projeví u pramenité vody a u minerálek. Jejich chuť se zintenzivní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí se i bioenergetická hodnota vody. Tato voda pak může léčit. Je velmi prospěšné napít se každé ráno a večer takhle energeticky nabité vody.

Přátelé, znáte tvrzení, že egyptské pyramidy jsou největší bosenské pyramidyna světě, byly hrobky faraónů a stavěli je otroci? Na základě výzkumu Bosenských pyramid je jisté, že se přepisuje historie a vyvrací archeology po desetiletí tvrzené „pravdy“.
Sam Osmanagich PhD, od roku 2005 provádí výzkum Bosenských pyramid a jeho níže uvedené objevy potvrzují nezávislé teamy archeologů.

Věděli jste o pyramidách, že?

– Pyramidy nejsou jen v Egyptě a Mexiku, ale po celém světě.
– Na území Mexika je více než 100 000 pyramid, avšak pouze 1% z nich bylo odkryto.
– V Číně je okolo 250 pyramid, avšak tamní vláda provádí jejich „zalesňování“, aby nebyly vidět. Proč asi?
– V USA ve státě Ilinois je 200 pyramid.

Pyramidy v Bosně jsou největší na světě
Cheopsova pyramida v Egyptě měří úctyhodných 137,5 metrů, ale není největší pyramidou na světě jak se tvrdí. Pyramida Slunce v Bosně měří 220 metrů. Vzhledem k tomu, že je zakrytá přibližně 0,5 – 1 metrem nánosem hlíny, na kterém roste vegetace, není zatím možné změřit její přesnou výšku. Otazník visí zejména nad délkou stran, které se svažují do údolí. Dle p.Osmanagice, lze předpokládat délku těchto stran až 400 metrů.
Druhá Bosenská pyramida Měsíce měří 190 metrů. Nezávislé laboratoře ve světě pomocí rádio carbonového testování potvrdili minimální staří materiálu pyramid na 12 000 let. Některé organické nálezy na pyramidě například list, otestovali rovněž touto přesnou metodou, až na staří 25 000 let. Skutečné stáří pyramid může být ještě větší.
Třetí pyramida Dragon měří 90 metrů.

Pyramida Slunce vysílá na vrcholu signál – energii
Několik nezávislých měření odborníků z celého světa potvrdilo, že z vrcholu pyramidy vystupuje „energie“ v kruhu 4,5 metru – signál na kmitočtu 28 Khz. Je tedy pyramida zdrojem energie? Odkud se bere a co ji generuje? Jedná se o zdroj volné energie?Víte, že frekvence 28 Khz podporuje levitaci?

Desítky tajemství pyramid z Bosny
Sam Osmanagich zmínil desítky faktů a nesmírně zajímavých informací. Je velmi pravděpodobné, že průzkum v tamní oblasti je pouze začátkem nových objevů. Začátkem poznání desítek kilometrů a v různé hloubce vedených chodeb. Začátkem průzkumu vlastností stavebních materiálu, které jsou tvrdší než nám v současnosti známý nejtvrdší beton. Na začátku průzkumu dopadu pozitivních vlastností na zdraví člověka při pobytu pod pyramidou a mnoho dalšího.

Nelehká cesta objevitele a vize do příštích let
Sam Osmanagich a jeho team za téměř 10 let udělal obrovský kus práce nejen archeologické a poznávací, ale také práce na poli osvěty a změny paradigmatu účelu pyramid. Téměř celou dobu se potýkal s odmítnutím nových, pro historii převratných, ale zároveň historii měnících faktů, které archeologové a celé vlády po světě zcela odmítali. Všichni přeci ví, že pyramidy jsou v Egyptě a tam je stavěli faraoni. Jak říká: Sam Osmanagich „Téměř vše co nás učili o historii je špatně“.

Fotka měření, jak ovlivňuje pyramida elektromagnetické pole země (auru)
Elektromagnetické pole je běžně souběžné, vodorovné s horizontem země, zde
je vidět jak pyramida vychyluje pole směrem na horu.

pyramida ovlivnujici elektromagneticke pole zeme - auru