Egyptské amulety

Amulety byly pouze několik centimetrů vysoké předměty, které chránily živé i mrtvé proti všem nemocem a nebezpečím.

Období Nové říše šlo o skutečné umělecké předměty. Jejich ochranná síla vyplývala z jejich barvy, materiálu a tvaru.

Amulety se vyráběly ze zlata, stříbra, dřeva, fajánse, bronzu, tyrkysu, lapisu lazuli, achátu, jaspisu nebo porfyru. Egypťané je nosili na krku buď v náhrdelníku nebo skryté na prsou pod plátěným oděvem. Jejich počet během staletí rostl až do astronomických výšin – anglický archeolog Flinders Petrie napočítal a popsal 275 druhů amuletů.

ANCH

ANCH neboli NILSKÝ KŘÍŽ je nejznámějším a nejrozšířenějším symbolem starého Egypta. Patří mezi nejstarší a nejsilnější energetické zářiče vůbec. Představuje životní sílu a život samotný. Jeho účinky byly známy již v nejstarších obdobích egyptských dějin. V podobě hieroglyfu lze anch najít na většině egyptských památek (budovy, šperky, předměty denní potřeby apod.). V psaném textu zastupoval anch slova jako život, živý, oživlý a oživující. Velmi často je vídán v rukou egyptských bohů, kteří ho drží za jeho kapkovitou část. Ve starém Egyptě byl anch často spojován s bohyní Isis. Egypťany je vnímán jako nositel života a nesmrtelnosti. Byl klíčem k otevření bran ráje a sjednocení s bohy – k věčnému životu v blaženosti.

Nilský kříž má svým tvarem schopnost shromažďovat a posléze vyzařovat především kladné biopole. Lze ho tak používat při očišťování prostorů. Anch je právem označován za ochránce zdraví, jak fyzického, tak psychického. Je velmi mocným léčivým a magickým nástrojemNilský kříž v podobě amuletu účinně čistí svého nositele od všechnegativních energií, duchů a nežádoucích bytostí a poskytuje před nimi silnou ochranu. Harmonizuje vztahy mezi lidmi, napomáhá lepší komunikaci a dodává rovnováhu.

Práce s nilským křížem

  1. Základní a nejvíce používaný tok směřuje skrze kapku kříže do jeho ramen a z nich dále do prostoru. Ramena (vodorovná i svislé) jsou prostupná oběma směry.
  2. Držení kříže oběma rukama za jeho vodorovná ramena nebo jednou rukou za rameno svislé.
  3. Držení kříže jednou rukou v jeho středu. Doporučuje se držet střed pravou rukou.

Za těchto okolností můžeme sbírat libovolné energie do kapky a poté přes vertikální a horizontální ramena odesílat čistou energii pro léčivé účely, nebo odstraňovat bolesti a nemoci.

Pro dobíjení energií držíme kříž levou (přijímající) rukou za vertikální rameno nebo střed, menší kříže můžeme držet v dlani.

Pro odebírání bolesti a nemocí držíme prsty pravé ruky kříž za střed (při držení za ramena bychom mohli snadno bolest přepustit do sebe!).

Zkušení a znalí léčitelé mohou využít držení kříže za kapku pro zesílení a působení energie reiki na léčení nebo odebírání konkrétních nemocí. Pro ostatní je ovšem toto držení krajně nebezpečné, protože by vás mohlo připravit o těžce nabitou životní energii!!!

Umístění Nilského kříže v prostoru:

Anch velmi účinně čistí a harmonizuje prostor ve kterém se nachází. Nejčastěji se umísťuje na zeď do místa, kde se rodina (přátelé, známí, spolupracovníci aj.) nejvíce schází. Navozuje zde harmonii vztahů mezi všemi přítomnými. Ti jsou pak vůči sobě více otevření a ochotní navzájem spolupracovat.

Čistění a nabíjení Nilského kříže:

Nilský kříž, stejně jako všechny ostatní energetické zářiče a amulety, je třeba pravidelně čistit a nabíjet. Nabíjí sesluncem (vystavit co největší plochu kříže slunečním paprskům, nejlépe aby na něj dopadaly kolmo), nebomagnetismem (kříž se přiloží k obyčejnému magnetu a chvíli se nechá v jeho magnetickém poli). Zmagnetizování zvyšuje schopnosti anche a razanci vyzařující energie. Pro čištění se jeví nejoptimálněji vhodnou metodou vykuřování.

Důležité upozornění:

Při vyzařování energií z ramene se stává anch velmi silným energetickým zářičem, proto se nedoporučuje používat ho v případě, že nemáte dostatečné zkušenosti pro práci s energetickými zářičemi. V žádném případě se nedoporučuje dávat ho do rukou mladistvým a malým dětem!!!

 
Můžete zakoupit zde: https://energieazdravi.cz/produkt/krasny-nahrdelnik-s-horovym-okem-2/
Horovo oko (Udjat) – magický amulet

Posvátné Horovo oko (Udjat, Vedžat) je spolu s Anchem nejznámějším symbolem starého Egypta. Je to symbolohromné síly a zdraví, také symbol moudrosti, předvídavosti, dokonalosti a oddanosti.  Jako amulet poskytuje nejen sílu, moc a zdraví, ale také ochranu před uhranutím, nepřízní lidí a bohů.

Podle usirovské legendy ztratil Horus oko při souboji se Sutehem. Protože byl zrak Hora nakonec uzdraven, stalo se jeho oko symbolem léčení (vedžat). Občas se i samotné oko malovalo na sarkofág, aby mrtvému zajistilo „dobré vidění“ na onom světě.

Oko je silný magický symbol všech civilizací. Jde o symbol pohledu, jehož síla a moc se zvyšuje, bude-li udělán jako amulet. Oko je oknem do duše. Oko nám zprostředkovává kontakt s naším okolím, dovoluje nám do něj pronikat a zároveň nechá pronikávat okolí do sebe. Naše oči prozrazují naše pocity a nálady, málokterý člověk dokáže lhát očima. Oko je symbolem všech slunečních bohů a je životadárné.

Hór je jedním z nejstarších a nejvýznamnějších bohů egyptského Panteonu (starověký kruhový chrám v Římě, původně zasvěcený všem bohům a od roku 609 zasvěcený Panně Marii). Hór je někdy zobrazován jako sokol, nebo jako muž se sokolí hlavou.

 

Caduceus – (Též Merkurova nebo Hermova Hůl)

Symbol, který tvoří dva hadi obtáčející hůl směrem vzhůru. Objevuje se již ve starém Egyptě a vyjadřují základní povahu astrálního světla, jeho polarizaci ob a od. E. Lévi (Dějiny magie) připojuje k tomuto symbolu bajku o Teiresiovi, který nalezl dva spletené hady a oddělil je násilím holí, domnívaje se, že spolu zápasí, avšak: „Neporozuměl symbolu hole, chtěl od sebe odděliti síly přírody, vědění a víry, inteligenci od lásky, muže od ženy. Viděl je jako spolu zápasící, pokládal je za soupeře, a chtěje je odděliti poranil je, čímž ztratil svoji vlastní rovnováhu; chvíli byl mužem, chvíli ženou, nikdy nejsa dokonalý a manželství bylo mu zapovězeno. Zde jsou zjevena veškerá tajemství univerzální rovnováhy a stvoření. Lidský androgyn dokazuje, že muž a žena odděleni od sebe jsou neplodní stejně jako náboženství oddělené od vědy, inteligence bez lásky, mírnost bez síly, milosrdenství bez spravedlnosti a obráceně. Harmonie roste analogií protikladů; nutno je odlišiti,aby mohly býti spojeny, nesmějí se však oddělit, aby byla umožněna volba mezi nimi… Tak spojují se všechny protiklady přírody, a kdo je chce oddělit propadá témuž trestu jako Teiresias.“ V řecké mytoligii je tento symbol (nazývaný Kerykeion), původně chápaný jako čarodějná hůl, zobrazován holí, jejíž horní část tvoří dva hadi obrácení hlavami k sobě – horní část hole současně nese křídla. Někdy je tato hůl zobrazována také jako erigovaný penis obtočený dvěma hady a vyjadřuje tak symbol plodnosti. Jedná se tedy o dva esoterní významy: jednota protikladů a plodnost (tvořivost). Tvořivost vyplývá z rozporů a vede k jednotě (rovnováze). V tomto smyslu též Caduceus reprezentuje Androgyna i Herma posla bohů a průvodce duší.

Vševědoucí oko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *