Neviditelný nepřítel – elektrosmog

VÍTE, CO JE ELEKTROSMOG?
Elektrosmog je neionizující elektromagnetické záření, které se přirozeně v přírodě na Zemi v produkované intenzitě nevyskytuje.

Elektrosmog – Tento výraz je složen ze dvou slov: elektro (souvislost s elektrickými zařízeními) a smog. Smog je výraz označující chemické znečištění atmosféry způsobené lidskou činností. Název pochází z anglického spojení slov smoke (kouř) a fog (mlha) a znamená, že atmosféra je obohacena o složky, které v ní normálně nejsou a které jsou škodlivé pro zdraví. Název elektrosmog se jeví jako nevhodný vzhledem k definici slova smog. Alternativou v pojmenování tohoto fenoménu je název elektromagnetické znečištění.

stažený soubor (18)

Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. Obecně je rozdělujeme na stejnosměrná astřídavá, dále pak na nízkofrekvenční (do 30 kHz – např. pole kolem vodičů střídavého proudu) a vysokofrekvenční (do 300 GHz – např. radiové vlny, mobilní sítě, mikrovlny…). U nízkofrekvenčních lze samostatně měřit elektrickou a magnetickou složku (jednotkami jsou volty na metr=V/m, mikrotesla=µT; u VF záření pak mW/cm2).

Je nesporné, že tato pole mají účinek na člověka, jako ostatně na každé vodivé těleso. Tuto skutečnost nelze popřít, neboť vychází z fyzikálních zákonů. Nejednotné jsou dosud názory na to, zda mají tyto účinky až škodlivé následky na zdraví člověka. 

V posledních desetiletích se čím dál více obklopujeme značným počtem elektrických a elektronických přístrojů, usnadňujících nám zdánlivě život, ale vytvářejících kumulovaná umělá elektromagnetická pole. Neustále se zvyšují frekvence pro přenos informací, vlny pronikají i silnými zdmi a materiály. Na druhé straně se zmenšuje přirozené stejnosměrné pole země, které potřebují živé organismy k životu.

Zdravotní účinek těchto polí a záření na lidský organismus je mimo jiné závislý na typu záření, jeho frekvenci, intenzitě (ta klesá se vzdáleností od zdroje) a době působení,  i na vnímavosti konkrétního člověka (obecně jsou vnímavější děti, staré a nemocné osoby, existují i tzv. elektrosenzibilní jedinci se zvýšenou citlivostí vůči elmag. polím).

Podle některých výzkumů spočívá účinek elektrosmogu v tom, že negativně ovlivňuje vlastnosti a funkce biomolekul, propustnost buněčných membrán. Tím dochází ke změnám metabolismu a toku iontů některých látek v organismu, např. vápníku (a s velkou pravděpodobností i dalších minerálů, cholesterolu, tuků, hormonů …). Tyto ionty Ca hrají např. roli v řízení elektrických impulzů (mimochodem oproti umělým proudům velmi slabým) na membránách nervových buněk a při tvorbě anorganické kostní hmoty.

Změny metabolismu látek jsou pak příčinou nejrůznějších poruch – oslabení nervového systému (projevy – neklid, nervozita, bolesti hlavy, tlukot srdce, únava, deprese) a imunity. Z nejdůležitějších účinků bylo zjištěno, že elektropole ovlivňuje produkci hormonu melatoninu (ovlivňuje ho také množství světla, tedy elmag. záření svého druhu), který reguluje v těle fáze spánku a bdění a vnímání času. Při jeho snížené produkci nedochází k patřičné regeneraci organismu, což má opět za následek oslabení imunity, pocity únavy atd. Melatonin je také silný antioxidant a zpomaluje mimo jiné růst určitých nádorů. Je pravděpodobné, že jeho produkce souvisí i se sekrecí jiných hormonů v těle. Ve Velké Británii byl také poměrně nedávno přiznána souvislost mezi vysokým napětím a dětskou leukemií. Poměrně hodně jsou otázky kolem elektrosmogu diskutovány v německy mluvících zemích.

U nás nejsou výše uvedené skutečnosti zatím obecně příliš známy. Občas se zvedne pomenší diskuze kolem mobilů nebo počítačových monitorů, ale málokdo si uvědomuje, že elektrické přístroje a vedení nás obklopují zejména v našich domácnostech, tedy tam, kde by měl člověk hlavně regenerovat.

Z toho, co bylo uvedeno výše v souvislosti s melatoninem vyplývá, že zejména ve spánku, kdy tělo mnoho hodin spočívá na jednom místě a obnovuje důležité životní funkce, je třeba jej uchránit před těmito rušivými vlivy. Málokdo ví, že obyčejná lampička na nočním stolku může vyzařovat ve vzdálenosti 0,5 m podle zapojení elektrické pole 500 – 1500 V/m (byť o relativně nízké frekvenci), podobně tak zásuvky samotné (»nejlépe« umístěna u hlavy) nebo jejich vedení ve zdi (mylná je domněnka, že vedení vyzařuje jen, když je v provozu nějaký spotřebič)

.elektrosmog-illustration

Několik obecných doporučení pro ochranu před elektrosmogem v obydlí a objektech:

zejména během spánku, kdy tělo mnoho hodin pobývá na jednom místě, se nevystavujte účinkům domácích elektrospotřebičů (TV, video, rádio, PC, …) – vypněte je zcela ze zásuvky a neponechávejte je v pohotovosti tzv. pozice »Stand by«                                                                                                                                                         – nenechávejte si u postele mobily, dejte dále stolní lampy, místo elektrických budíků používejte raději klasické, nespěte u el. zásuvek Dbejte na to, aby nedocházelo k záměnám připojení fáze a nulového vodiče (problém dvoužilových přípojných vodičů).                                                                                                                                              – je-li to možné, dejte postel dále (alespoň 1 m) od elektrického a jakéhokoliv neuzemněného kovového vedení.                                                                             – mobily používejte co nejkratší dobu a nikoliv tam, kde je slabý signál (auta, budovy…), děti a mladiství by neměli mobily užívat vůbec.                                                                   – zřekněte se používání bezšňůrových domácích telefonů (DECT…), které neustále vyzařují vysokofrekvenční signál do okruhu několika desítek metrů.                                       – používáte-li mikrovlnnou troubu (což nelze doporučit ani z dietetických důvodů), nespěte v okruhu 5 m (na všechny strany).                                                                               – nepoužívejte v posteli elektrické zahřívací deky a polštáře, nedoporučují se vodní postele a někdy dokonce ani matracové postele s vodivými jádry (pružinové).                                                                                                                         při realizaci nových staveb dbejte na řádné uzemnění všech kovových částí budovy (armatury konstrukce, kari-sítě, rozvody médií, kovové sádrokartonové konstrukce,….)                                                                                         – nestavte své domy v blízkosti vysokého napětí a trafostanic, vysílačů, radarů apod.                                                                                                                                       – pokud je již v blízkosti vašeho obydlí takové zařízení umístěno, pečlivě sledujte, zda nedošlo k nějakým zdravotním symptomům a příp. si dejte změřit zátěž elmag. polem a proveďte možná tech. opatření.                                                                                                                                – výše uvedené zásady zachovávejte zejména u dětí (dětské ložnice)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *