Pyramidy nejsou nemocnice, a přesto úspěšně léčí

Prý se kvůli EU nesmí říct o ničem, co není certifikováno jako léčivo nebo zdravotnický materiál či přístroj, že léčí. Tak fajn, odvolávám, co jsem naspal v titulku. Pyramidy neléčí. Pyramidy uzdravují. Pyramidy obnovují schopnost organismu se uzdravit vlastními silami tím, že dodávají organismu energii v takových frekvencích a v takové intenzitě, která eliminuje energie způsobující nemoci.

(stáhnout celý článek v PDF)

Léčitelé a pyramidy

Indický léčitel Kirti Betai byl původně právník a podnikatel, skončil však v 41 letech v rukách doktorů s nevyléčitelnou nemocí. Lékaři mu už nemohli dávat další medikaci, protože mu po lécích selhávala játra. Dozvěděl se v té době o léčivém účinku pyramid, a poté, co pomocí pyramid vyléčil sebe, svou ženu a několik přátel, začal se léčitelství pomocí pyramid a kyvadla věnovat naplno. Za posledních 20 let vyléčil několik tisíc lidí z nejrůznějších, často chronických a nevyléčitelných nemocí. Sám se těší pevnému zdraví a provozuje web http://www.energyhealing.in/.

V Čechách pracovali s energií pyramid léčitelé Emil Havelka a Jiří Janča. Emil Havelka nechal postavit 12,5 metru velkou, veřejně přístupnou pyramidu v Bohdalově: https://pyramidabohdalov.webnode.cz/.

Jiří Janča používal pyramidy například k sušení léčivých bylin (protože si tak uchovávaly mnohem větší množství účinných látek) a další příklady k léčebnému využití pyramid popsal ve své knize Základy psychotroniky následovně:

  • při dostatečně velké pyramidě můžeme uložit osoby s infekčními chorobami do pyramidy (ve 1/3 výšky, hlavou na sever), do 40 minut infekce většinou pomine,
  • ponechat léčivý prostředek aspoň 30 minut v pyramidě před podáním nemocnému,
  • do pyramidy je vhodné ukládat látky postihované hnilobou nebo jiným bakteriálním procesem,
  • v pyramidě správně postavené je naprosto sterilní prostředí a je zde tedy zcela reálný předpoklad, že v ní je možné zastavit rozpad rakovinné tkáně.

Vliv pyramid na energetické pole člověka

Co se týče vědeckých výzkumů a pozorování, nejdůvěryhodnějším zdrojem jsou ruské a ukrajinské pokusy s pyramidami. Několik vědeckých týmu z ruské Akademie věd provádělo série experimentů v pyramidách Alexandra Goloda (www.pyramids.ru). Zajímavé experimenty jsou dokumentovány také z pyramidy Priozersk u Petrohradu (www.newpyramids.ru) a profesorem V. Krasnoholovecem z menší soukromé pyramidy u Kijeva.

V pyramidě v Priozersku použili ke zdokumentování vlivu pyramidy na člověka techniku GDV fotografie energetického pole lidí. Snímali energii lidí před pobytem a po pobytu v pyramidě.

„GDV/EPC сamera“ (Gas Discharge Visualization – Electro Photonic Capture camera) je přístroj sestrojený týmem profesora K. G. Korotkova. Jedná se o technologické zdokonalení tzv. Kirlianovy fotografie, přičemž tato moderní verze v podobě GDV kamery je klinicky testovaným a v praxi používaným lékařským přístrojem, schváleným ruským ministerstvem zdravotnictví pro použití v lékařství.

Následující snímky z GDV kamery ukazují energetické pole muže ve věku 47 let. Horní řada snímků je před pobytem v pyramidě, spodní je po pobytu. Je zřetelně vidět, že došlo k harmonizování, scelení a posílení jeho aury.

Následující snímek ukazuje v levé části opět výrazné posílení, scelení a energetizování aury člověka po šestihodinovém pobytu v pyramidě v Priozersku:

 

GDV fotografie aury a čaker po 6 hodinách pobytu v pyramidě

GDV fotografie z oblasti bosenských pyramid

Profesor Korotkov pořizoval vlastní GDV snímky několika osob před a po návštěvě pyramid v Bosně (respektive podzemních tunelů u bosenské Pyramidy Slunce). Následující obrázek ukazuje rozdíl v auře ženy jménem Sabina před a po návštěvě pyramidálních podzemních tunelů:

GDV fotografie aury lidí z oblasti bosenských pyramid

Následující dvě tabulky ukazují, jak u osob po návštěvě podzemních tunelů u bosenských pyramid došlo ke snížení stresu v energetickém těle a ke zvýšení hladiny energie. Jedná se o přímé záznamy profesora Korotkova. Modrá ukazuje stav před, červená stav po.

Hladina stresu před a po návštěvě tunelů u bosenských pyramid

Stav energetických rezerv osob před a po návštěvě tunelů u bosenských pyramid

Výzkumy v pyramidách Alexandra Goloda

V roce 1988 se stal A. Golod spoluzakladatelem jednoho z prvních vědecko-výrobních družstev na Ukrajině, zaměřených na zemědělství. A tady byl zahájen výzkum působení pyramidálních forem na semena rostlin. Na tisících hektarech byla zaseta semena slunečnic, kukuřice, cukrové řepy a okurek, která byla předtím uložena v pyramidě. Výsledky: úroda byla o 30 – 50% vyšší, okurky netrpěly žádnými „okurkovými“ neduhy a rostliny neobvykle dobře přežily sucha i kyselé deště.  Experiment nebyl ohraničen pouze na Ukrajinu, přidali se i jugoslávští vědci se stejným úspěchem. Ke spolupráci byli přizváni lékaři, biologové, fyzici, chemici, mineralogové a další vědci z ruské a ukrajinské akademie věd a dalších institucí.

Alexander Golog před svou pyramidou

Alexander Golod postupem času postavil několik větších pyramid na území Ukrajiny a Ruska, přičemž tvar pyramidy odvodil od Fibonacciho poměru, takže je mnohem špičatější, než mají egyptské pyramidy. Golod nechal ve svých pyramidách provést mnoho experimentů, z nichž následující se zabývají přímým vlivem pyramid na zdraví člověka (zdroj www.pyramids.ru):

  1. Vliv pyramidy na schopnost imunoglobulinu likvidovat viry

Profesor S. M. Klimenko a D. N. Nosik z Ivanovského výzkumného ústavu virologie pod ruskou Akademií lékařských věd zkoumali vliv pyramidy na protivirovou účinnost imunoglobulinu. K experimentu byl použit jeho specifický druh, lidský venoglobulin určený pro nitrožilní užití. Za testovací materiál byla vybrána kultura myšího viru, způsobujícího zánět mozku a srdečního svalu (encefalomyokarditida), a vhodná buněčná kultura lidské tkáně.
Venoglobulin byl náležitě zředěn destilovanou vodou na koncentraci 50 mikrogramů/ml a jeho polovina byla umístněna na 24 hodin do pyramidy. Viru bylo mezitím umožněno rozmnožit se. Po aplikaci venoglobulinu vědci sledovali, jak vzorek z pyramidy likviduje virus více než třikrát rychleji než vzorek, který v pyramidě vystaven nebyl. Vědci následně ředí venoglobulin ještě více, přičemž protivirová aktivita venoglubulinu zůstává při uložení v pyramidě zachována i při dalším ředění, a to i při koncentraci pouhých 0,00005 mikrogramů na mililitr.

  1. Léčení novorozenců vodou uloženou v pyramidě

Tým profesora A. G. Antonova z oddělení resuscitace novorozenců při Ruském výzkumném ústavu pediatrie, porodnictví a gynekologie zkoumal vliv 40% roztoku glukózy a destilované vody na novorozence poté, co byly glukóza i voda vystavené přímému účinku pyramidy. Roztok glukózy byl novorozencům aplikován intravenózně, destilovaná voda orálně. Výzkum byl prováděn na dvaceti novorozencích s velmi těžkými zdravotními vadami, kteří vykazovali často i jen slabé známky života. Ve všech dvaceti případech došlo k výraznému zlepšení okamžitého stavu novorozenců, přičemž mnohé indikátory se dostaly na úroveň normálu. K výraznému zlepšení stavu novorozenců došlo i v případě orální aplikace 1 ml destilované vody uložené dříve v pyramidě.

  1. Pyramidy udržely pokusné myši na živu

Doktorka N. B. Jegorová z Mechnikovova výzkumného ústavu ruské Akademie lékařských věd řídila experimenty, při nichž byly myši o váze 12-14 gramů infikovány zvyšovanými dávkami smrtelného kmenu 415 myšího tyfu salmonella typhi murium, dávkami od 10 do 104 mikrobiálních buněk. Myši byly rozděleny do několika skupin a opakovaně vystaveny vlivu pyramidy na různě dlouhou dobu. Kontrolní skupina zůstávala mimo. Jiné vlivy byly vyloučeny.

Pokusy jednoznačně ukázaly, že míra přežití myší vystavených působení pyramidy výrazně převýšila míru přežití kontrolní skupiny myší. Při kontaminaci menšími dávkami zůstalo na živu 60% myší ve skupině testované (vystavené pyramidě) oproti 7% přeživších ze skupiny kontrolní. Při kontaminaci velkými dávkami přežilo 30% myší držených v pyramidě oproti 3% myší z kontrolní skupiny, která s pyramidou do styku nepřišla.

„Mělo by být řečeno, že infekce salmonellou typhi murium je pro myši velmi vážná choroba a pouhá hrstka buněk je prakticky dostatečná k tomu, aby způsobila smrt,“ říká dr. Jegorová. „Pětadvacátého dne pozorování již byla všechna kontrolní zvířata mrtvá. Mezi skupinami vystavenými působení pyramid jich však 35-40 % přežilo. Nemůže být žádných pochyb, že to mělo co dělat s množstvím času stráveného v pyramidě. Nebyl tu žádný jiný důvod; co víc, nešlo jen o jedinou, ale hned o několik skupin myší. Je možné, že tu dochází ke změnám v buněčné a hormonální imunitě.“

Pobyt myší v pyramidě jednoznačně zvyšoval jejich rezistenci vůči kontaminaci myším tyfem. Na tom je možné postavit hypotézu o pozitivním vlivu pyramid na imunitní systém organismu. Podobného výsledku bylo dosaženo při zkoumání vlivu pyramid na myši s aplikovanými karcinogeny. Testované myši pili vodu, která byla skladovaná v pyramidě. Kontrolní myši pili obyčejnou vodu. Poměr výskytu zduřenin u kontrolní skupiny byl několikanásobně vyšší než u testovaných myší, které pobývaly v pyramidě.

 

Zdroje informací o ruských pyramidách a souvisejících výzkumech:

www.pyramids.ruwww.newpyramids.ruhttp://pyramids.ru.com/en/en-research/ , http://gizapyramid.com/ , http://bibliotecapleyades.lege.net/piramides/esp_piramides_mundo7.htm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *