Tajemné Pyramidy

 

Pyramidy jsou pravděpodobně jedním z nejzáhadnějších útvarů na naší planetě a možná nejen na ní. Tato tělesa ve tvaru čtyřbokého jehlanu se vyskytují v nejrůznějších formách na celé Zemi. Jak přišlo lidstvo k  informacím o jejich působení se neví a  vedou se o tom mnohé dohady.

Dokonalý tvar pyramid v Gíze přiměl mnohé ke zkoumání  toků energií v jejich okolí. Mnoho odborníků se přiklání k názoru, že pyramidy jsou akumulátory a transformátory kosmické energie. Základem nauky o vlivu pyramid (pyramidologie) je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie, která má v literatuře různé názvy – ód, orgon, prána aj.  Tato energie v pyramidě rezonuje s energií vyzařovanou Zemí a část takto přetransformované energie pak pyramida vyzařuje do okolí. Tuto energii někteří autoři nazývají pyrén.  Je lhostejno, zda se jedná o stavbu masivní (jakou stavba v Gíze opravdu je), ale je důležité zachování úhlů pyramidy a poměru základny k výšce tak, aby výsledkem bylo  Ludolfovo číslo 3,14 a správná orientace stěn pyramidy vůči světovým stranám. O těchto parametrech se vedou také mnohé diskuze, nicméně „klasický“ tvar pyramid v Gíze se pro jejich fyzikální i ezoterické působení  využívá nejčastěji.

Vlivem působení pyramidy vzniká chráněný prostor, který je přímo závislý na velikosti pyramidy. Vyššího účinku lze docílit pomocí soustavy pyramid.

Energie pyramidy

Naše Země se nachází pod stálým vlivem dvou protichůdných sil: podzemní a kosmické. Tyto síly spolu působí, udržují rovnováhu, harmonii a život na Zemi. Když dojde k poruše této rovnováhy, stávají se nevysvětlitelné příhody a lidé častěji umírají na různé nemoci. Pyramida má schopnost obě tyto síly koncentrovat a umožňuje jejich ovládání. Uvádí se, že model pyramidy, představující zmenšeninu Cheopsovy pyramidy při zachování jejích základních parametrů, je prý v současnosti jedním z mála zařízení, umožňující skutečnou likvidaci škodlivého zemského záření v našich obydlích. Kromě jiného je dokázáno, že zvětšením velikosti modelu pyramidy narůstá energie záření. To znamená, že dosah účinků pyramidy je závislý na jejích geometrických rozměrech.

Nebudeme se zabývat pyramidami s úhlem mezi základnou a stěnami pyramidy menším než má Cheopsova pyramida. Taková pyramida emituje silnější záření, které může být pro zdraví člověka velmi nebezpečné. Ostrý úhel pyramidy prý otvírá astrální vidění, ale silně mumifikuje.

V každém modelu pyramidy, i v tom malém, spolu působí tři druhy energie:

Energie elektrická – emitovaná vrcholem

Energie magnetická – vyzařovaná bočními stěnami

Energie mentální – tzv. faktor pointinga, polarizovaný na „zeleno“, s mumifikačním účinkem

Díky tomu, že pyramida má optimální proporce, shromažďuje ve svých útrobách životní energii pocházející z hloubky Země a okolního prostoru. Energie v pyramidě proudí směrem od její základny k vrcholu formou vln o délkách odpovídajících devíti základním barvám vesmíru. Pyramida tuto energii současně emituje (vyzařuje) stěnami do nitra ve všech směrech. Uvedená energie velmi blahodárně působí na člověka a jeho prostředí. Mluvíme o takzvané pyramidální energii, která má různé využití. Může posilovat organizmus, zvětšovat vitalitu, omlazovat, léčit lidi, zvířata a pomáhat rostlinám v jejich růstu, zmírňovat bolesti, urychlovat hojení ran, pohmožděnin a popálenin, umožnit zdravé sny, neutralizovat negativní záření vodních toků (geopatogenní zóny), energetizovat potraviny, nápoje a vodu pro pití i zalévání na zahrádce, ošetřovat těla a kultury rostlin.

Začali se dělat pokusy, s řeznými ranami, popáleninami, modřinami těch lidí, kteří strávili čas v některém modelu pyramidy. V pyramidě se ulevilo i těm, kteří měli bolesti zubů, hlavy, křeče, revmatické bolesti,…….

Všichni popisovali mravenčení, teplo. Lidé si i chválili zdravější spánek, zvýšenou vitalitu, i zlepšení zdravotního stavu.
Pokusy Schula, Pettita potvrdily výzkumy Borise Vernera, ředitele výzkumného střediska pyramid v Washingtonu D,C.. Podobnými výzkumy se zabývali i Bill Kerrell, Kathy Gogginová.
Někteří vědci považují za možné, že příčinou těchto sil v pyramidách je tok energie, změna v ionizaci či elektromagnetická síla. Vědci nyní prověřují teorie o tom, že tvar pyramidy vytváří zvýšené energetické pole, což mění průměrnou rychlost fyzikálních, chemických a biologických procesů.

Teorie vyzařování energie říká, že energie vyzařovaná pyramidou se soustřeďuje ve všech pěti vrcholech pyramidy, a tak vytváří paprsky, které se znovu spojují ve fokálním bodě, zvaném královská komnata, nacházejícím se v jedné třetině mezi základnou a vrcholem. Největší účinky má pyramida, jejíž stěny svírají s podstavou úhel 51°51´ a je-li orientována stěnami na světové strany.

Zvláštní tvar pyramidy a její správné nasměrování podle světových stran způsobuje, že objekty umístěné v pyramidě vyzařují energii, která z pyramidy nevychází, ale odráží se od vrcholů a tak mění molekulární strukturu objektů.

Jak tedy vlastně pyramida působí ?

Existuje několik základních hypotéz.

Magnetické pole

Mnoha pokusy bylo dokázáno, že uvnitř pyramidy se vyskytuje magnetická energie, neboť pozitivních výsledků bylo dosaženo orientováním pyramidy na  magnetický sever, shodný s magnetickými póly Země.Tato magnetická energie rozkmitává endokrinní žlázy, které produkují  hormony.

Éterický vír

Kolem nás existuje látka nazývaná „ éter“, která ve vesmíru vše prostupuje a spojuje. Tvar pyramidy je svým způsobem katalyzátorem vytvářející vír tohoto éteru. A právě tento vír objasňuje podivné jevy spojené s pyramidou.

Vesmírná čočka

Podle odborníků  není pyramida pouze akumulátorem  energie, ale také vesmírným modifikátorem těch samých energií. Tvar pyramidy soustřeďuje energii obdobným způsobem jako optická čočka. Tento vesmírný svazek paprsků vyvolává účinky zjištěné v pyramidě.

 

Mikrovlnná anténa

Pyramida účinkuje jako rezonující  mikrovlnná anténa , která je schopna  soustředit energie z kosmu.. Tato soustředěná energie působí na  molekuly nebo krystalové struktury hmoty, umístěné  v dosahu této soustředěné energie. Některé dokonce  vyrovnávají tuto soustředěnou energii na energii laserového paprsku, ačkoliv mají odlišnou frekvenci a sílu účinku.

Pyramidy ať už ty egyptské nebo jejich modely v mnoha menších rozměrech jsou tvarovými zářiči. Energie pyramid má však řadu zvláštních vlastností. Pyramidy dokážou svým působením zasahovat přímo do struktury hmoty a ovlivňují mnoho chemických, biologických a jiných dějů. Tyto skutečnosti vedly českého badatele Karla Drbala k řadě experimentů a výsledkem byl patent číslo 9130459, který mu byl udělen r. 1959. Předmětem patentu je ostřič holicích čepelek. Karel Drbal si povšiml, že umístí-li pod malý model pyramidy holící čepelku, která už byla použitím otupena, druhý den je opět ostrá. Proč, to nevěděl (a to byl také důvod, proč se patentovací jednání táhlo řadu let – k přihlášce patentu chybělo přesné zdůvodnění). Karel Drbal však učinil velice důležitý závěr svých experimentů: „Existuje vnitřní vztah mezi tvarem prostoru a v něm probíhajícími fyzikálními, chemickými a biologickými procesy a to v tom smyslu, že vhodnou formou tvaru prostoru se tyto procesy dají urychlit nebo zpomalit“.

Umístění

Pyramidy nebo také „čtyřstěny“, jsou stavěny tak, že jedna strana míří přesně k jihu, další k severu a zbylé logicky k východu a západu.

Na levé straně pyramidy najdeme negativní energii, na pravé pozitivní a na severu a jihu neutrální energii – harmonii poměrů sil. Tedy můžeme říci, že boky vyzařují opačné magnetické povahy. Pohlédneme li na situaci z elektromagnetického pohledu, zákonitě nás napadne, že někde tady musí být proudění elektronů a musí vznikat elektrická energie – mezi pozitivním a negativním, bude vznikat napětí.  Ano, je tomu přesně tak, elektrickou energii najdeme právě ve vrcholu pyramidy.

Fascinující je skutečnost, jak působí na vodu pyramidální energie. Voda je vlastně středem našeho zájmu po dobu všech pokusů s pyramidální energií. Vlivem pyrénu se změní její molekulární struktura a při ochutnání okamžitě poznáme změnu k lepšímu, zejména u vody pramenité a minerálek.. Pozitivní vliv se potvrdil při kožních nemocech a alergiích. Nejvýraznější změny se projeví u pramenité vody a u minerálek. Jejich chuť se zintenzivní a na jazyku snadno ucítíme stopy solí, minerálů a stopových prvků. Zesílí se i bioenergetická hodnota vody. Tato voda pak může léčit. Je velmi prospěšné napít se každé ráno a večer takhle energeticky nabité vody.

Přátelé, znáte tvrzení, že egyptské pyramidy jsou největší bosenské pyramidyna světě, byly hrobky faraónů a stavěli je otroci? Na základě výzkumu Bosenských pyramid je jisté, že se přepisuje historie a vyvrací archeology po desetiletí tvrzené „pravdy“.
Sam Osmanagich PhD, od roku 2005 provádí výzkum Bosenských pyramid a jeho níže uvedené objevy potvrzují nezávislé teamy archeologů.

Věděli jste o pyramidách, že?

– Pyramidy nejsou jen v Egyptě a Mexiku, ale po celém světě.
– Na území Mexika je více než 100 000 pyramid, avšak pouze 1% z nich bylo odkryto.
– V Číně je okolo 250 pyramid, avšak tamní vláda provádí jejich „zalesňování“, aby nebyly vidět. Proč asi?
– V USA ve státě Ilinois je 200 pyramid.

Pyramidy v Bosně jsou největší na světě
Cheopsova pyramida v Egyptě měří úctyhodných 137,5 metrů, ale není největší pyramidou na světě jak se tvrdí. Pyramida Slunce v Bosně měří 220 metrů. Vzhledem k tomu, že je zakrytá přibližně 0,5 – 1 metrem nánosem hlíny, na kterém roste vegetace, není zatím možné změřit její přesnou výšku. Otazník visí zejména nad délkou stran, které se svažují do údolí. Dle p.Osmanagice, lze předpokládat délku těchto stran až 400 metrů.
Druhá Bosenská pyramida Měsíce měří 190 metrů. Nezávislé laboratoře ve světě pomocí rádio carbonového testování potvrdili minimální staří materiálu pyramid na 12 000 let. Některé organické nálezy na pyramidě například list, otestovali rovněž touto přesnou metodou, až na staří 25 000 let. Skutečné stáří pyramid může být ještě větší.
Třetí pyramida Dragon měří 90 metrů.

Pyramida Slunce vysílá na vrcholu signál – energii
Několik nezávislých měření odborníků z celého světa potvrdilo, že z vrcholu pyramidy vystupuje „energie“ v kruhu 4,5 metru – signál na kmitočtu 28 Khz. Je tedy pyramida zdrojem energie? Odkud se bere a co ji generuje? Jedná se o zdroj volné energie?Víte, že frekvence 28 Khz podporuje levitaci?

Desítky tajemství pyramid z Bosny
Sam Osmanagich zmínil desítky faktů a nesmírně zajímavých informací. Je velmi pravděpodobné, že průzkum v tamní oblasti je pouze začátkem nových objevů. Začátkem poznání desítek kilometrů a v různé hloubce vedených chodeb. Začátkem průzkumu vlastností stavebních materiálu, které jsou tvrdší než nám v současnosti známý nejtvrdší beton. Na začátku průzkumu dopadu pozitivních vlastností na zdraví člověka při pobytu pod pyramidou a mnoho dalšího.

Nelehká cesta objevitele a vize do příštích let
Sam Osmanagich a jeho team za téměř 10 let udělal obrovský kus práce nejen archeologické a poznávací, ale také práce na poli osvěty a změny paradigmatu účelu pyramid. Téměř celou dobu se potýkal s odmítnutím nových, pro historii převratných, ale zároveň historii měnících faktů, které archeologové a celé vlády po světě zcela odmítali. Všichni přeci ví, že pyramidy jsou v Egyptě a tam je stavěli faraoni. Jak říká: Sam Osmanagich „Téměř vše co nás učili o historii je špatně“.

Fotka měření, jak ovlivňuje pyramida elektromagnetické pole země (auru)
Elektromagnetické pole je běžně souběžné, vodorovné s horizontem země, zde
je vidět jak pyramida vychyluje pole směrem na horu.

pyramida ovlivnujici elektromagneticke pole zeme - auru

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *